JAUNO INTERREG PROGRAMMU 2021.-2027.GADAM SAGATAVOŠANAS PROCESS

Latvija piedalās Interreg programmās un projektos kopš 2004.gada, taču Eiropā sadarbības programmas darbojas jau no 1990.gada un 2020.gadā kopā nosvinējām Interreg programmu 30 gadu jubilejuSadarbojoties ar kaimiņiem un partneriem pāri robežai esam daudz sasnieguši un daudz mācījušies, t.sk., meklēt kopīgus risinājumus uz sociālekonomiskiem izaicinājumiem, dalīties pieredzē, kopā plānot ilgtermiņā un investēt mūsu reģionos.

Kas sagaida Interreg programmas pēc 2020.gada?

Jau 2018.gadā Eiropā tika uzsākta diskusija par Kohēzijas politikas nākotni un tās finansējuma apjomu, t.sk. Interreg programmām 2021.-2027.gadam. 2018.gada 29.maijā Eiropas Komisija publicēja savu sākotnējo priekšlikumu jaunai Interreg regulai, bet 2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta  apstiprinātais regulējums Kohēzijas politikas instrumentu ieviešanai.

Svarīgi, ka arī turpmāk tiks saglabāta atsevišķa regula visām Interreg programmām, vienlaikus integrējot specifiskus nosacījumus sadarbībai ar partnervalstīm uz ES ārējām robežām.

Turklāt jauns regulējums nosaka Interreg programmām nozīmīgākus aspektus:

 • Ievērot vadošā partnera principu un projektu kopīgās īstenošanas nosacījumus;
 • Nodrošināt partneru līdzfinansējuma principu;
 • Noteikt katrai programmai ierobežotu tematisko virzienu skaitu;
 • Atbalstīt gan nelielas investīcijas, gan daudzveidīgas sadarbības aktivitātes;
 • Veicināt “Interreg” zīmola izmantošanu un popularizēšanu sabiedrībā;
 • Sekmēt e-pārvaldību un elektronisko datu apmaiņu;
 • Būtiski vienkāršot projektu un programmu ieviešanu.

Kā top jaunas Interreg programmas?

2021.-2027.gada plānošanas periodā Latvija piedalīsies 10 sadarbības programmās:

 • Igaunijas–Latvijas pārrobežu sadarbības programma
 • Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde – VARAM)
 • Latvijas – Krievijas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde – VARAM)
 • Latvijas – Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programma (Vadošā iestāde – VARAM)
 • Centrālā Baltijas jūras reģiona pārrobežu sadarbības programma
 • Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma
 • INTERREG EUROPE programma
 • URBACT IV programma
 • ESPON 2027 programma
 • INTERACT IV programma

Par jauno Interreg programmu sagatavošanas procesu var uzzināt attiecīgās programmas mājaslapās vai sociālajos tīklos, piem., Igaunijas-Latvijas programmu, Latvijas-Krievijas programmu, Centrālā Baltijas jūras reģiona programmu, Interreg Baltijas jūras reģiona programmu vai INTERREG EUROPE programmu. Savukārt INTERACT programma apkopo vienuviet informāciju par jauno Interreg programmu ieviešanas un uzraudzības instrumentiem.

Šobrīd starp ES dalībvalstīm un partnervalstīm norisinās diskusija par katras programmas ģeogrāfisko un tematisko tvērumu, sadarbības virzieniem un atbalstāmajām darbībām, kā arī vadības sistēmu un projektu ieviešanas nosacījumiem. Diskusijā tiek iesaistīti arī soc.ekonomiskie partneri - ES dalībvalstu un partnervalstu nozaru ministrijas, reģioni, pašvaldības un nozīmīgas asociācijas. 

Aicinām arī Jūs iesaistīties Interreg programmu sagatavošanā, piedaloties publiskajās konsultācijās Latvijā par sadarbības programmām 2021.gada pavasarī – no marta līdz novembrim. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

Interreg programmu dokumentu iesniegšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā plānota 2021.gada 2.pusgadā, bet pirmie projektu konkursi tiks izsludināti jau 2021.gada nogalē – 2022.gada sākumā.

Sekojiet mūsu ziņām mājaslapā vai sociālajos medijos!