INTERREG PROGRAMMAS 2021.-2027.GADAM

Jau 2018.gadā Eiropā tika uzsākta diskusija par Kohēzijas politikas nākotni un tās finansējuma apjomu, t.sk. Interreg programmām 2021.-2027.gadam. 2018.gada 29.maijā Eiropas Komisija publicēja savu sākotnējo priekšlikumu jaunai Interreg regulai, bet 2021.gada 1.jūlijā stājās spēkā Eiropas Parlamenta  apstiprinātais regulējums Kohēzijas politikas instrumentu ieviešanai.

Arī turpmāk tiks saglabāta atsevišķa regula visām Interreg programmām, kas vienlaikus integrē specifiskus nosacījumus sadarbībai ar partnervalstīm uz ES ārējām robežām un  nosaka  nozīmīgākus aspektus:

2021.-2027.gada plānošanas periodā Latvija reģioni piedalās 9 sadarbības programmās:

Par jauno Interreg programmu sagatavošanas procesu var uzzināt arī attiecīgās programmas mājaslapās vai sociālajos tīklos.

Starp ES dalībvalstīm un partnervalstīm norisinās diskusija par katras programmas ģeogrāfisko un tematisko tvērumu, sadarbības virzieniem un atbalstāmajām darbībām, kā arī vadības sistēmu un projektu ieviešanas nosacījumiem. Diskusijā tiek iesaistīti arī soc.ekonomiskie partneri - ES dalībvalstu un partnervalstu nozaru ministrijas, reģioni, pašvaldības un nozīmīgas asociācijas. 

Aicinām arī Jūs iesaistīties Interreg programmu sagatavošanā, piedaloties publiskajās konsultācijās Latvijā par sadarbības programmām 2021.-2022.gadā. Jūsu viedoklis mums ir svarīgs!

Interreg programmu dokumentu iesniegšana apstiprināšanai Eiropas Komisijā plānota 2021.-2022.gadā, bet pirmie projektu konkursi tiks izsludināti jau 2021.gada nogalē – 2022.gada sākumā.

Projektu konkursu grafiks 2021.-2027.gadam

Sekojiet mūsu ziņām mājaslapā vai sociālajos medijos!