Kopīga pilsētu zemes teritoriju pārvaldība LV-LT pierobežu reģionos

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (d) aizsargāt un atjaunojot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-472
Projekta nosaukums:
Kopīga pilsētu zemes teritoriju pārvaldība LV-LT pierobežu reģionos
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Urb-Area
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
358517.98
Kopējais projekta budžets, EUR:
421785.88
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta vispārējais mērķis ir tieši saistīts ar programmas mērķi, jo šis mērķis ir palielināt pilsētu mitrāju pārrobežu integrāciju un vides resursu pārvaldības efektivitāti abās teritorijās Latvijā un Lietuvā: 1) mobilās pārvaldības sistēmas izveide visām ieinteresētajām personām, 2) īpašas piekļuves zonas un 3) pilsētu mitrāju ekosistēmas un bioloģiskās daudzveidības optimizācijas darbi. Šā projekta mērķis ir saglabāt pilsētu mitrāju bioloģisko daudzveidību un ekosistēmas, vienlaikus efektīvi attīstot vides resursu pārvaldību, veicinot iesaistīto ieinteresēto personu sadarbību visos līmeņos. Tā rezultātā palielinās spēja rīkoties ar pilsētu mitrāju bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu aizsardzību un atjaunošanu, veicinot pilsētu mitrāju ekosistēmu pakalpojumus un abu teritoriju zaļo infrastruktūru. Šis mērķis ietver abu partneru, daudzu citu organizāciju un visu attiecīgo ieinteresēto personu aktīvu un koordinētu sadarbību, izmantojot īpašu mobilo lietotni: kopīga plānošana, īstenošana, attāls video monitorings, pilsētu mitrāju ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības atjaunošana un citas saistītas darbības. Šī integrētā un uzlabotā pilsētu mitrāju vides resursu pārvaldības efektivitāte tiek nodrošināta praksē, kā arī tiks definēti un piemēroti konkrēti risinājumi. Šī kopīgā vides resursu pārvaldība ietver bioloģiskās daudzveidības situācijas uzlabošanu (tiks audzēti un izplatīti 12 Emys orbicularis), floras un faunas apstākļus abu teritoriju pilsētu mitrumos, kā arī vides riska pārvaldību (attiecībā uz pavasara žāvētas zāles ugunsgrēku vismaz 3 invazīvām sugām un pilsētu mitrāju (un Baltijas jūras piesārņojumu ar tās baseina upēm) piesārņošanu. Projekta galvenie rezultāti tieši veicina Programmas rezultātu rādītāju, jo kopīgā vadības sistēma palielinās to organizāciju skaitu, kas kopīgi dod ieguldījumu vides resursu pārvaldībā. Projekta galvenais rezultāts ir pilsētas mitrāju vides apsaimniekošanas kopīgās sistēmas attīstība abās teritorijās Latvijā un Lietuvā, šis rezultāts ir tieši saistīts ar Programmas rezultātu rādītāju, kas palielina to organizāciju skaitu, kuras kopīgi sniedz ieguldījumu reģiona pilsētu mitrāju vides resursu apsaimniekošanā. Organizācijas var izmantot mobilo lietojumprogrammu savu ideju, vēlmju un video novērojumu nosūtīšanai, lai piedalītos vadības lēmumu un līgumu pieņemšanā un apspriestu visus šos jautājumus ar daudzām citām organizācijām un ekspertiem abās valstīs. Šī mērķa sasniegšanas rezultātā (daudzu iesaistīto organizāciju kopīga pilsētu mitrāju apsaimniekošana) tiks sasniegti arī citi projekta mērķi: 1) bioloģiskās daudzveidības saglabāšana pilsētu mitrājos abās valstīs. 2) pilsētu mitrāju un ekosistēmu pakalpojumu ekosistēmu uzlabošana. 3) vides riska pārvaldības īstenošana pilsētu mitrājiem (pārziemošana, pavasara ugunsgrēks, invazīvās sugas, kā arī pilsētu mitrāju un Baltijas jūras piekrastes upju piesārņojums). Šie rezultāti atspoguļo daudzu dabas aizsardzības, zinātnes, jaunatnes, pašvaldību organizāciju un NVO vēlmes, un tādēļ tie palīdzēs piesaistīt daudzas šīs organizācijas dalībai pilsētu mitrāju kopīgā pārvaldībā.
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.10.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisDaugavpils pilsētas domeLatvijaLatgales251577.1644395.98295973.14
IesaistītaisAnykščiai District MunicipalityLietuva.N/A106940.8218871.92125812.74