Elektro mobilitāte kā virzītājs, lai atbalstītu politikas instrumentus ilgtspējīgai mobilitātei

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
14.03.2018
Investīciju prioritāte:
4 (e) veicināt zemu oglekļa emisiju stratēģijas visu veidu teritorijām, jo īpaši pilsētām, tostarp ilgtspējīgu multimodālo mobilitāti pilsētās un ar ietekmes mazināšanu saistītus pielāgošanās pasākumus
Programmas prioritāte:
IE 3. Ekonomika ar zemu oglekļa dioksīda emisiju līmenī
Projekta Nr.:
PGI05232
Projekta nosaukums:
Elektro mobilitāte kā virzītājs, lai atbalstītu politikas instrumentus ilgtspējīgai mobilitātei
Projekta nosaukuma saīsinājums:
e-MOPOLI
Kopējais projekta partneru skaits:
9
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1355118
Kopējais projekta budžets, EUR:
1792053
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Mērķis ir veicināt e-mobilitāti reģionos plānojot attīstību sektoros, kas to efektīvi nodrošina lietotāju (iedzīvotāju) interesēs – attīstot gan urbāno transporta infrastruktūru, gan ieviešot labus risinājumus zaļā transporta (elektromobiļi, e-velosipēdi u.c.) jomās un stiprinot videi draudzīgu transporta jomas pārvaldību, kā arī šīs tematikas iekļaušanu attīstības plānošanas un telpiskās plānošanas un investīciju procesos un dokumentos, lai veicinātu un nodrošinātu ES stratēģijas CO2 emisiju un oglekļa mazietilpīgas attīstības politikas realizāciju partneru reģionos un pašvaldībās, izmantojot partneru reģionu esošo pieredzi. Projekta mērķa grupas: - Pašvaldības, pašvaldību transporta un vides speciālisti; - Iedzīvotāji; - VARAM; vides (CO2 emisiju/gaisa) monitoringa institūcijas; - Zemgales plānošanas reģions; - Sabiedriskā transporta uzņēmumi; - Citas reģionā esošās šai jomā iesaistītās institūcijas. Zemgale, līdzīgi kā citu valstu reģioni, saskaras ar izaicinājumiem, kas saistīti gan ar oglekļa mazietilpīgu attīstību, gan klimata izmaiņām. Viens no būtiskiem faktoriem, kas to ietekmē ir pāreja uz tā saukto zaļo transportu, sabiedriskā transporta tīkla optimizācija u.c. Projektā īstenojamās darbības saistītas ar e-mobilitātes kā viena no instrumentiem attīstīšanu, lai atbalstītu ilgtspējīgas mobilitātes un satiksmes cvadības politikas instrumentus. Projekta ietvaros tiks veiktas kopīgas darbības visiem partneriem, taču Zemgales Plānošanas reģions projekta ietvaros plāno darbības, kas būs noderīgas gan tieši Zemgalei un tās pašvaldībām, gan VARAM nacionālajā līmenī. Projekta kopīgie pasākumi: 1.fāze: 2018.-2020.gads 1.Labo prakšu pārņemšana un pieredzes apmaiņas vizītes. 2.Esošo nacionāloattīstības instrumentu transfērs reģionālajās attīstības programmās. 3.Elektro mobilitātes atbalsts izvēlētajās transporta jomās. 4.Stratēgisko politiku, kas siastās ar CO2 emisijām, uzlabošana. 5.E-mobilitātes politikas ieviešana ilgtspējīgai mobilitātes plānu transporta vadībā attīstībai. 6.Dalība zināšanu izmantošanā projekta rezultātu sasniegšanai. 2.fāze: 2021.-2022.gads 1.Plānošanas dokumentu rīcību ieviešanas apskats un analīze. 2.Dalība zināšanu un informācijas izmantošanā. Šo kopīgo aktivitāšu ietvaros Zemgales Plānošanas reģions ieviesīs savas aktivitātes: 1.Izstrādāt reģiona Mobilitātes plānu. 2.Piedalīties reģionālās, nacionālās un starptautiskajās darba grupās, nodrošinot iesaistīto pušu dalību. 3.Organizēt, piedalīties pieredzes apmaiņas vizītēs. 4.Izvēlēties labās prakses piemērus, ko izmantot un iestrādāt Mobilitātes plānā. 5.Veikt CO2 emisiju noteikšanu sabiedriskā transporta un skolēnu pārvadājumu sektorā. 6.Digitālās kartes un CO2 emisiju noteikšanas programmatūras iegāde. 7.Samazināt CO2 emisijas, optimizējot maršrutu tīklu un ieviešot e-mobilitātes risinājumus reģiona sabiedriskajā transportā. 8.Nodrošināt izstrādāto plānošanas dokumentu un veikto pētījumu saskaņošanu ar VARAM un integrēšanu nacionālās politikas dokumentiem, piemēram, Oglekļa Mazietilpīgas attīstības stratēģiju. 9.Nodrošināt reģiona teritoriju un iedzīvotāju informēšanu par projekta rezultātiem
Projekts uzsākts:
01.06.2018
Projekts pabeigts:
30.11.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisProvince of Brescia, Technological Innovation and Associate Management departmentItālija.N/A000
IesaistītaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales116118.520491.5136610
IesaistītaisCalabria Region – Infrastructure departmentItālija.N/A000
IesaistītaisRegional Development Agency of Gorenjska, BSC Business Support Centre L.t.d., KranjSlovēnija.N/A000
IesaistītaisRegional Development Fund of Attica/Region of AtticaGrieķija.N/A000
IesaistītaisFlemish government Department Environment, Unit Energy, Climate and Green EconomyBeļģija.N/A000
IesaistītaisRegional Council of KainuuSomija.N/A000
IesaistītaisRogaland County Council, Transport UnitNorvēģija.N/A000
IesaistītaisAgency of Regional Development of Bucharest IlfovRumānija.N/A000