Farmaceitiskie līdzekļi notekūdeņos – līmeņi, ietekme un samazinājums

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (d) aizsargāt un atjaunojot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-527
Projekta nosaukums:
Farmaceitiskie līdzekļi notekūdeņos – līmeņi, ietekme un samazinājums
Projekta nosaukuma saīsinājums:
MEDWwater
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
662571.7
Kopējais projekta budžets, EUR:
779496.2
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Baltijas jūras reģiona notekūdeņos, saldūdenī un jūras vidē konstatēto aktīvo farmaceitisko līdzekļu daudzveidība norāda uz nepieciešamību samazināt zāļu emisijas vidē.  Nesen pabeigtie pētījumi par farmaceitisko vielu sastopamību Baltijas jūrā liecināna par būtiskiem datu trūkumiem Lietuvā un Latvijā saistībā ar avotiem un vielu pārnesi, tostarp farmācijas produktu pārdošanas un patēriņa modeļiem, to koncentrāciju saldūdens un notekūdeņu sistēmās (upju ūdens, neattīrītu un attīrītu notekūdeņos, kā arī dūņas). MEDWwater projekta mērķis ir aizpildīt datu trūkumus, apkopojot aktuālu informāciju par farmaceitisko vielu patēriņa modeļiem, aplēšot farmaceitisko vielu emisijas no dažām izvēlētām notekūdeņu attīrīšanas iekārtās, kas atrodas Programmas teritorijā, un palielinot farmaceitisko vielu piesārņojuma pārvaldības efektivitāti ilgtermiņā. Projekta aktivitātes ietver: cilvēku lietoto medikamentu patēriņa analīze izvēlētajos apgabalos, lietojot pieejamos pārdošanas un izrakstīšanas datus un potenciālo cilvēku radīto medikamentu slodžu novērtējums uz komunālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, kas uzkrāj notekūdeņus no apdzīvotajām platībām; potenciāli būtisko farmaceitisko vielu izvēle nākotnes monitoringa mērķiem; farmaceitisko vielu koncentrāciju mērījumi notekūdeņos 16 izvēlētajās notekūdeņu attīrīšanas iekārtās un attiecīgajos ūdensobjektos, kopā ar detalizētu ekotoksikoloģisko novērtējumu, lai novērtētu aktīvo farmaceitisko vielu nevēlamu ietekmi uz ekosistēmām; notekūdeņu attīrīšanas iekārtu prioritizācija, lai izvēlētos to potenciālu papildināšanu ar uzlabotām notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģijām; politikas/ stratēģiju orientētu rekomendāciju izstrādāšana efektīvai un drošai farmaceitisko vielu attīrīšanai nākotnē. Projekta atbilstība un iegūtie rezultāti tiks prezentēti 2 publiskos sabiedriskos pasākumos lēmumpieņēmējiem un plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem semināros ar valsts amatpersonu dalību un, izmantojot citus izplatīšanas kanālus (internetu, rakstus medijos, brošūras u.c.).
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLatvijas Hidroekoloģijas institūtsLatvijaRīgas201450.935550.17237001.07
IesaistītaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes133674.423589.6157264
IesaistītaisLatvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsLatvijaRīgas95216.5716802.93112019.5
IesaistītaisKlaipeda UniversityLietuva.N/A177660.531351.86209012.36
IesaistītaisZāļu valsts aģentūraLatvijaRīgas25904.684571.4230476.1
IesaistītaisState Medicines Control Agency under the Ministry of Health of Republic of LithuaniaLietuva.N/A28664.735058.4933723.22