Strengthening the capacityof MSP stakeholders and decision makers

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
11.04.2019
Investīciju prioritāte:
6 (g) atbalstīt rūpniecisko pāreju uz resursu efektīvas izmantošanas ekonomiku, veicināt zaļo izaugsmi, ekoinovācijas un ekoloģisko raksturlielumu pārvaldību publiskajā un privātajā sektorā
Programmas prioritāte:
IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība
Projekta Nr.:
C2.002
Projekta nosaukums:
Strengthening the capacityof MSP stakeholders and decision makers
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Capacity4MRS
Kopējais projekta partneru skaits:
23
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
730757.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
999972.5
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Pēdējās desmitgades laikā ir panākts ievērojams progress sadarbības tīklu veidošanā un spēcīgas politikas izveidē jūras telpiskajai plānošanai (JTP) BSR. Gandrīz visas BSR valstis ir iesaistītas JTP procesos un atrodas dažādos jūras plānu sagatavošanas posmos, padarot BSR par priekšteci Eiropā un pasaulē. Pašreizējie reģionālie mērķi JTP ir noteikti 2020/21.gadam, un jau ir uzsāktas vairākas darbības, lai pilnveidotu pašreizējo politikas un sadarbības satvaru un apsvērtu turpmāko makroreģionālo JTP sadarbību. Šīs darbības ietver BJR JTP Ceļa kartes (Road map) atjaunināšanu; VASAB ilgtermiņa perspektīvu; HELCOM Baltijas jūras rīcības plānu un ESBJR Rīcības plānu. Vairāki nākotnes JTP galvenie uzdevumi ir valstu JTP saskaņošana BSR; praktiska JTP īstenošana; novērtēšana un uzraudzība. Projekta mērķis izveidojot praktiski orientētu un interaktīvu sadarbības platformu zināšanu apmaiņai un intensīvākam dialogam starp JTP praktiķiem (kas ir iesaistīti JTP izstrādē vai ir atbildīgi par to), lēmumu pieņēmējiem un politikas veidotājiem(EUCOM, HELCOM, VASABMSP WG) un citām ieinteresētajām personām (jūras ekonomikas pārstāvjiem, attiecīgajiem ESSBJR koordinatoriem, vides aizsardzības veicējiem utt.). Tas palielinās atsevišķu projektu redzamību un ietekmi; palielinās iespējamo sinerģiju; padziļinās un paplašinās no projektiem iegūtās zināšanas, sintezējot, paplašinot un nododot projektu rezultātus jauniem praktiskiem risinājumiem. Dialogs ar ieinteresētajām personām ir būtiska projekta daļa, un projektā tiks apkopotas un apspriestas zināšanas un pieredze, kas gūta iepriekšējos JTP projektos un valstu JTP procesos, lai nodrošinātu efektīvu un ar pievienoto vērtību saistītu zināšanu nodošanu BJR un ārpus tā, kā arī dažādās nozarēs un pārvaldības līmeņos. Galvenie rezultāti ir šādi: - kopsavilkuma ziņojums par ar JTP saistīto projektu rezultātiem saistībā ar notiekošajiem JTP procesiem un darbībām BJR valstīs. Tajā apkopos projektu sasniegumus, valstu un visas Baltijas jūras valstu JTP iniciatīvas un ietvers JTP sadarbības programmu 2020.gadam, iespējamās JTPprojektu sadarbības tēmas un politikas tendences turpmākai makroreģionālai JTP politikas attīstībai. - atbalsta mehānismi JTP praktiķiem un JTP politikai – un lēmumu pieņēmējiem ap BJR tālāk, lai atbalstītu 1) plānu īstenošanu, uzraudzību un novērtēšanu, 2) Baltijas jūras reģiona JTP datu izmantošanu, izstrādājot lietotāja rokasgrāmatu Baltijas JTP projektiem, 3) priekšlikumu parinstitucionalizētu instrumentu izmantošanai, lai regulāri veiktu pasākumus saistībā ar reģionālo JTP saistību izpildi, un 4) veicinātu JTP īstenošanu valstīs, kas nav ES dalībvalstis. - integrēts ziņojums ar galvenajiem vēstījumiem par JTP ieinteresēto personu iesaistīšanu, informētības palielināšanu un iesaistīšanos JTP dažādos pārvaldības līmeņos.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.08.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisValsts reģionālā attīstības aģentūra (VASAB)LatvijaRīgas21250037500250000
IesaistītaisMaritime Institute in GdańskPolija.N/A000
IesaistītaisAalborg UniversityDānija.N/A000
IesaistītaisSwedish Agency for Marine and Water ManagementZviedrija.N/A000
IesaistītaisBaltic Marine Environment Protection Commission - Helsinki Commission (HELCOM)Somija.N/A000
IesaistītaisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLatvijaRīgas737371301286749
Iesaistītaiss.Pro - sustainable projects GmbHVācija.N/A000
IesaistītaisScientific and Research Institute of Maritime Spatial Planning ErmakNorthWest Limited liabilitycompany (ErmakNW)Krievija.N/A000