Publisko ūdenstilpju vides apstākļu uzlabošana Latvijā un Lietuvā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
6 (d) aizsargāt un atjaunojot bioloģisko daudzveidību un augsni un veicināt ekosistēmu pakalpojumus, tostarp izmantojot "Natura 2000", un zaļo infrastruktūru
Programmas prioritāte:
LL 1. Ilgtspējīga un tīra vide sadarbības rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-476
Projekta nosaukums:
Publisko ūdenstilpju vides apstākļu uzlabošana Latvijā un Lietuvā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Save past for future
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
876220.89
Kopējais projekta budžets, EUR:
1030848.12
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir paaugstināt organizāciju, kas ir iesaistītas vēsturisko parku ar ūdenstilpēm kā svarīgu bioloģiskās daudzvedības objektu atjaunošanā un uzturēšanā Ziemeļaustrumu Lietuvā un Latgalē, kapacitāti, nodrošinot progresīvu vēsturisko, dabas vērtību un lauku ainavu pārvaldību. Projekta laikā tiks izstrādāta jauna integrēta pieeja vienotai kultūras un dabas mantojuma kā “zaļās” infrastruktūras atjaunošanai, lai uzlabotu bioloģisko daudzveidību, kas novestu pie Natura 2000 p a r k u t e r i t o r i j a s i z v e i d e s . Tiks veikti ūdens kvalitātes uzlabošanas darbi, rekonstruējot un iztīrot ūdenstilpju sistēmas 3 parkos – Antalieptes klostera parkā, Kamarišķu muižas parkā (LT) un Preiļu muižas parkā (LV). Uzvars tiks likts uz teritoriju ainavas sakārtošanu un pielāgošanu bioloģiskās daudzveidības aizsardzībai un uz teritoriju ūdens kvalitātes uzlabošanas darbiem. Atjaunotajās vietās katrā parkā vēlāk tiks ierīkotas izglījošas takas par zaļo infrastruktūru un bioloģisko daudzveidību parkos, kultūras mantojumu, atjaunošanas darbiem un dabas pārvaldības nepieciešamību. Ar IT (iPads) risinājumiem tiks izstrādātas interaktīvas āra mācību programmas skolēniem un jaunas, aizraujošas izglītojošās programmas.    Tā kā vēsturiskajos parkos sastopama unikāla faunas un floras daudzveidība, projekts paredz uzlabot apstākļus šiem dabas elementiem, kas ir saglabājušies kā daļa no parku mantojuma, izceļot to bioloģiskās daudzveidības uzturēšanas funkciju vēsturiskajos parkos projekta realizēšanas vietās. Piedaloties dažādu parku bioloģiskās daudzveidības un ilgtspējības plānošanas dokumentu izstrādē un pieredzes apmaiņas pasākumos kopā ar jomas profesionāļiem un ekspertiem, tiks stiprināta projektā iesaistīto organizāciju zināšanu un pieredzes kapacitāte. Pārvaldības plāniem tiks veikta parku, parku apstādījumu un koku bioloģiskās daudzveidības inventarizācija, tiks izstrādāti ieteikumi bioloģiskās daudzveidības apstākļu uzlabošanai un vēsturisko parku ekosistēmas pakalpojumu ekonomiskā novērtējuma ziņojumi, tiks sagatavotas zaļās infrastruktūras un vēsturisko parku biotopu pārvaldības vadlīnijas, tiks uzlaboti dižkoku augšanas apstākļi 3 projekta parkos, tiks rīkotas lauka dienas ar mērķi dalīties ar labākajām praksēm un pieredzēm. Lauka dienas Antalieptē, Lietuvā sniegs unikālu pieredzi pašvaldības organizāciju spaciālistiem un tiks aptvertas tādas tēmas, kā piemēram, bioloģiskajai daudzveidībai piemērotu seklu ūdens dīķu izveide un uzturēšana, dabas pārvaldība daļēji dabiskās pļavu dzīvotnēs, ligzdošanas būru uzstādīšana putniem un sikspārņiem. Lai izglītotu sabiedrību par lokālo un globālo ietekmi uz ūdens ekosistēmām un bioloģisko daudzveidību vēsturiskajos parkos, tiks organizētas daudzveidīgas inovatīvas izglītojošās aktivātes sabiedrībai, skolēniem, pašvaldību speciālistiem, NVO un uzņēmējiem. Trīs bezatkritumu (zero waste) festivālu laikā dalībnieki tiks iedrošināti apgūt, kā pārstrādāt atkritumus, būs pieejamas profesionālas lekcijas par ūdens piesārņojumu un ilgtspējīgu dzīvesveidu un nulles ietekmi uz ekosistēmām, praktiskās nodarbības, pētījumi. Divas izglītojošās vasaras nometnes skolēniem Latvijā un Lietuvā piedāvās aktivitātes un jaunas zināšanas, kā pētīt dabu un bioloģisko daudzveidību. Antalieptes un Kamarišķu parkos Lietuvā tiks rīkota darbnīca – izglītojošais brauciens skolotājiem par āra nodarbībām ar mērķi veicināt apkārtējai videi draudzīgu attieksmi un izpratni par dabas vērtību i z g t s p ē j ī g u p ā r v a l d ī b u
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
30.06.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisPreiļu novada domeLatvijaLatgales491217.6286685.47577903.09
IesaistītaisInnovators valleyLietuva.N/A130268.522988.56153257.06
IesaistītaisFPP ConsultingLietuva.N/A122322.9121586.4143909.31
IesaistītaisZarasai District Municipality administrationLietuva.N/A132411.8623366.8155778.66