RETHINK

Programmas nosaukums:
Centrālā Baltijas jūras reģiona
UK lēmuma datums:
06.03.2019
Investīciju prioritāte:
10 (ets) ieguldīt izglītībā, apmācībā un profesionālajā izglītībā prasmju apguvei un mūžizglītībai — izstrādājot un īstenojot kopīgas izglītības, arodmācības un apmācību shēmas
Programmas prioritāte:
CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions
Projekta Nr.:
CB802
Projekta nosaukums:
RETHINK
Projekta nosaukuma saīsinājums:
RETHINK
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
197545.54
Kopējais projekta budžets, EUR:
251395.55
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
1 Projekts pievērsīsies pieaugošajai nepieciešamībai risināt jautājumu par jauniešu sociālo un ekonomisko atstumtību 18 – 30 gadu vecuma grupā ar garīgām saslimšanām. Ir vajadzīga pārrobežu pieeja, jo šīs mērķgrupas jaunieši partnerreģionos saskaras ar kopējiem iekļaušanās šķēršļiem, tostarp sadrumstalotiem pakalpojumiem, kas nepietiekami pielāgoti viņu vajadzībām (piemēram, sabiedrības veselība, mājoklis, ģimenes/kopienas atbalsts), un trūkst piemērotu apmācības/atbalsta programmu. Pārrobežu pieeja apvienos arī attiecīgos profesionāļus un atsevišķu partneru specializācijas, lai izstrādātu visaptverošāku un integrētāku reakciju uz mērķa grupas vajadzībām. 2. Projekts ir novatorisks, jo tas izstrādās pilnīgu un nododamu izglītības/apmācības un atbalsta programmu, kuras pamatā būs pētniecības un attīstības centra Linkoping pieredze/zināšanas Zviedrijā un Zemgales plānošanas reģionā Latvijā, izstrādājot pakalpojumus, lai veicinātu šīs mērķgrupas iekļaušanu. Programma būs elastīga un ietvers personīgo rīcības plānošanu, mentoru pieņemšanu darbā un apmācību, kā arī iespēju kopumu, tostarp mākslas/radošās aktivitātes, sportu, ekskursijas, brīvprātīgo darbu, arodu kursus un darba pieredzi, lai atbalstītu indivīdus to iekļūšanai darba tirgū.3. Projekta darbības ietvers jauniešu vajadzību/šķēršļu apzināšanu 2 reģionos kopā ar pakalpojumiem, kas pieejami/nepietiekamas pakalpojuma sniegšanas iespējas, reģionu ieinteresēto personu speciālistu, apmācību sniedzēju, NVO un darba devēju forumu izveidi, mentoringa un apmācības/atbalsta programmu izstrādi, to izmēģinājumu ar 20 mentoriem un 40 jauniešiem un rezultātu novērtēšanu un izplatīšanu. 4. Galvenie projekta rezultāti būs; - Ilgtspējīgs pārrobežu tīkls - 1 kopīga apmācības/atbalsta programma jauniešiem ar garīgās veselības traucējumiem - Pilotējot to ar 40 jauniešiem – piedaloties 140 cilvēkiem
Projekts uzsākts:
01.05.2019
Projekts pabeigts:
30.04.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisResearch and Development Centre Municipality of LinkopingZviedrija.N/A000
IesaistītaisZemgales plānošanas reģionsLatvijaZemgales764901349889988