Saldus un Mažeikiai pašvaldību kapacitātes celšana civilās drošības jomā

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-523
Projekta nosaukums:
Saldus un Mažeikiai pašvaldību kapacitātes celšana civilās drošības jomā
Projekta nosaukuma saīsinājums:
MiniGuard
Kopējais projekta partneru skaits:
3
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
181987.97
Kopējais projekta budžets, EUR:
214103.51
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekts atbilst ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas politikas jomai SECURE – aizsardzība sauszemes ārkārtas situāciju, nelaimes gadījumu un pārrobežu noziedzības gadījumos, kur kā viens no galvenajiem uzdevumiem ir uzsvērts - sadarbība civilās aizsardzības jomā makroreģionālā un pārrobežu kontekstā. Projekta vispārējais mērķis ir uzlabot sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti sabiedrības drošības jomā, stiprinot Saldus - Mažeiķu pierobežas reģiona pašvaldību un iestāžu kapacitāti un sadarbību. Iesaistīto valsts iestāžu un institūciju kapacitāti stiprinās pārrobežu sadarbība un kopīgi risinājumi iedzīvotāju drošības uzlabošanai Saldus un Mažeiķu novados, izmantojot holistisku pieeju. Plānotie rezultāti:  1) 2 publiski pasākumi informētības palielināšanai par esošo un potenciālo sadarbību pierobežas pašvaldību un citu institūciju starpā; 2) abu pašvaldību teritoriju digitālās kartes ar ūdens ņemšanas vietām ugunsdzēsējiem; kartes publicētas partneru pašvaldību tīmekļa vietnēs un ir publiski pieejamas; 3) profilaktiskais darbs, organizējot 4 izglītojošus pasākumus bērniem vecumā no 11 līdz 15 gadiem; bērnu / jauniešu nometni; metodisko vadlīniju sagatavošana, kopienu apmācības (vismaz 16 vietējās kopienas abās valstīs), pašvaldību administrācijas darbinieku apmācības; 4) ūdens ņemšanas vietu būvniecība / rekonstrukcija ugunsdzēsības vajadzībām, kopā 6 vietās abās robežas pusēs; 5) aprīkojuma iegāde sabiedrības drošības paaugstināšanai. Projekta mērķa grupa un tiešā labuma guvēji - vietējās pašvaldības un citas institūcijas un dienesti, kas atbild par sabiedrisko drošību un neatliekamās palīdzības sniegšanu; Mažeiķu   un Saldus  pilsētu un novadu iedzīvotāji, kas gūs labumu no uzlabotiem dzīves, veselības un drošības apstākļiem; Mažeiķu un Saldus pašvaldību izglītības iestādes un skolēni vecumā no 11 līdz 15 gadiem; Saldus Tehnikuma izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” audzēkņi. Projekta pieeja ir holistiska -  izglītot un veicināt izpratni un būt gataviem reaģēt uz iespējamu apdraudējumu. Partnerība tika izveidota, lai šī projekta laikā atrisinātu kopīgu problēmu. Pieredzes apmaiņa ļaus identificēt labāko praksi, palielināt publisko pakalpojumu pieejamību un to efektivitāti, kā arī radīt jaunus pārrobežu sadarbības risinājumus Programmas teritorijā. Ar pārrobežu sadarbību gūs labumu plašāka teritorija, vairāk iestāžu un iedzīvotāju abās robežas pusēs.
Projekts uzsākts:
01.07.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisSaldus novada pašvaldībaLatvijaKurzemes76122.5113433.3989555.9
IesaistītaisSaldus tehnikumsLatvija.N/A6842.51207.58050
IesaistītaisMažeikiai district municipality administrationLietuva.N/A99022.9617474.65116497.61