Eiropas pierobežas reģioni sociālai uzņēmējdarbībai

Programmas nosaukums:
INTERREG Europe starpreģionu
UK lēmuma datums:
26.03.2019
Investīciju prioritāte:
3 (d) atbalstīt MVU spēju attīstīties izaugsmes un inovāciju procesos
Programmas prioritāte:
IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja
Projekta Nr.:
PGI05876
Projekta nosaukums:
Eiropas pierobežas reģioni sociālai uzņēmējdarbībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
BRESE
Kopējais projekta partneru skaits:
6
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
1032036
Kopējais projekta budžets, EUR:
1214160
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta ietvaros VARAM kā Interreg V-A Latvijas – Lietuvas Pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam (turpmāk – Programmas) Vadošā iestāde un Nacionālā iestāde plāno iegūt starptautisku pieredzi pārrobežu programmu izstrādes un ieviešanas jautājumos, sadarbojoties ar citu pārrobežu programmu īstenošanā iesaistītajām institūcijām, veicināt Programmas un tās rezultātu atpazīstamību un dalīties ar projektu ieviešanas pieredzi, kā arī veikt iestrādnes 2021.-2027.gada plānošanas perioda jaunās programmas veidošanā. Sociālās iekļaušanas veicināšanai pierobežas reģionos, attīstot dažādus sociālās iekļaušanas pasākumus kā, piemēram, sociālo uzņēmējdarbību, ir nozīmīga loma, jo tā veicina nodarbinātības pieaugumu, darbaspēka mobilitāti, mazina bezdarbu un kopumā veicina pierobežas teritoriju ekonomisko attīstību. Līdz ar to kontekstā ar pierobežas teritoriju kopējo ekonomisko attīstību sociālā iekļaušana kā pierobežas teritoriālās attīstības, nodarbinātības un darbaspēka mobilitātes veicināšanas priekšnoteikums ir noteikts kā viens no Programmas prioritārajiem virzieniem. VARAM kā Programmas vadošā iestāde ir ieinteresēta dalībai projektā, jo projekta ietvaros plānots izvērtēt vairāku pārrobežas programmu ieguldījumus sociālās iekļaušanas jomā, tai skaitā Latvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, izanalizējot esošo situāciju sociālās iekļaušanas jomā, analizējot ieviestos projektus un, ņemot vērā analīzes rezultātus, attiecīgi sagatavot priekšlikumus uzlabojumu veikšanai projekta partneru atbildībā esošajās pārrobežu sadarbības programmās. Tādējādi analīzes un izvērtējuma rezultātā projekta ietvaros plānots sagatavot priekšlikumus 2021.-2027.gada plānošanas perioda jaunās programmas pilnveidošanai, lai mērķētākā un visaptverošākā veidā sniegtu atbalstu Programmas teritorijām sociālās iekļaušanas jomā, proti, izvērtēt iespējas iekļaut Programmā atbalsta pasākumus sociālās uzņēmējdarbības stimulēšanai, t.i., atbalsta sniegšanai sociāli atstumtām sabiedrības grupām un jaunu darbavietu radīšanai. Šī mērķa sasniegšanai projekta ietvaros plānots īstenot šādas aktivitātes: a) Izpētīt citu valstu pārrobežu sadarbības programmas un likumdošanas aktus ar mērķi radīt inovatīvas idejas pierobežu teritoriju un pārrobežas programmu tālākai attīstībai. Sakarā ar plānoto projekta ievirzi, projektā tiks iesaistītas arī abu valstu (Latvijas un Lietuvas) nozaru ministrijas, kas atbildīgas par sociālās politikas nozari valstīs (Latvijas Republikas Labklājības ministrija un Lietuvas Republikas Sociālās drošības un darbaspēka ministriju). b) izvērtējot citu valstu pieredzi, identificēt iespējas attīstīt jaunās programmas atbalsta virzienus pēc 2020.gada, sagatavojot Rīcības plānu, kurā tiktu sniegti priekšlikumi par iespējām un mehānismiem, kādā veidā papildināt programmas regulējumu, iekļaujot tajā pasākumus atbalsta sniegšanai sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, tai skaitā kontekstā ar nodarbinātības un darbaspēka veicināšanu kopumā, Latvijas un Lietuvas pierobežu teritorijās. Mērķa grupas: - primārā mērķa grupa – VARAM kā Programmas vadošā iestāde, sadarbībā ar VARAM struktūrvienību, kas pilda Programmas Nacionālās iestādes funkcijas, kas kopīgi ir atbildīgas par Programmas izstrādi. Projekta ietvaros VARAM izveidos vietējo projekta īstenošanas grupu (stakeholders group), kurai dalību ir apstiprinājusi Latvijas Republikas Labklājības ministrija, kā arī ir uzrunāta Lietuvas Republikas Sociālās drošības un darbaspēka ministrija un Programmas Nacionālās iestādes. - citas mērķa grupas – potenciālie finansējuma saņēmēji, sadarbības partneri, pašvaldības utt.
Projekts uzsākts:
01.08.2019
Projekts pabeigts:
01.08.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisEuregio Rhine-WaalVācija.N/A000
IesaistītaisHAMAG BICROHorvātija.N/A000
IesaistītaisVides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaLatvijaRīgas134852.523797.5158650
IesaistītaisSLOVAK BUSINESS AGENCYSlovākija.N/A000
IesaistītaisRzeszow Regional Development AgencyPolija.N/A000