Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
26.02.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-431
Projekta nosaukums:
Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Smart planning
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
355510.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
418247.67
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Gan Kurzemes, gan Klaipēdas reģions ir piekrastes reģioni ar unikālām dabas un kultūras vērtībām, tomēr tie atrodas tālu no strauji augošām metropolēm, lielu teritorijas daļu aizņem lauku un sarūkošas teritorijas, kā arī tie atrodas uz ES iekšējās robežas. Lai saglabātu reģionu konkurētspēju un dzīves kvalitāti, nepieciešami efektīgāki sadarbības mehānismi pāri robežām un funkcionālo teritoriju analīze, īpaši pārrobežu kontekstā. Tāpat nepieciešams izstrādāt viedās specializācijas stratēģijas ilgtspējīgai resursu apsaimniekošanai un unikālo attīstības iespēju identificēšanai, lai saglabātu konkurētspēju globalizācijas un urbanizācijas laikmetā. Projekta “Starpreģionu sadarbība ilgtspējīgai, integrētai un viedai plānošanai” (Viedā plānošana) mērķis ir stiprināt vietējo un reģionāla līmeņa ieinteresēto pušu kapacitāti telpiskajā un attīstības plānošanā, integrējot pārrobežu perspektīvu stratēģiskajā plānošanā, lai veicinātu saskaņotu attīstību un produktīvu pārrobežu sadarbību. Projekta “Viedā plānošana” ietvaros tiks izstrādāta kapacitātes celšanas un līderības programma vietējām ieinteresētajām pusēm (galvenā mērķauditorija – vietēja un reģionāla līmeņa politiķi, telpiskie un attīstības plānotāji vietēja līmeņa pašvaldībās). Šīs aktivitātes mērķi ir palielināt lēmumpieņēmēju un vietējā līmeņa ekspertu kapacitāti efektīvākai vietēja un reģionāla līmeņa pakalpojumu nodrošināšanai, kā arī politiskās apņemšanās veicināšanu reģionu ekonomiskās transformācijas veicināšanai. Abiem reģioniem nepieciešama ciešākas sadarbības mehānismi, lai nodrošinātu padziļinātus koprades procesus un efektīvāku pārvaldību. Līderības programmas ietvaros notiks 4 interaktīvi semināri par jaunām pieejām attīstības plānošanā, 2 inovāciju nometnes, 2 ārvalstu vizītes, lai praktiski iepazītos ar dažādu attīstības metožu pielietojumu. Vienlaikus aktivitātes kalpos kā tīklošanās platforma iesaistītajām pusēm. Lai nodrošinātu labāko iespējamo datu pieejamību abos reģionos, tiks veikta esošās situācijas analīze. Tai būs izteikts pārrobežu raksturs un tā iekļaus esošo un potenciālo pārrobežu funkcionālo teritoriju un pakalpojumu izvērtējumu. Kurzemes plānošanas reģions izstrādās “Kurzemes reģiona telpisko analīzi ņemot vērā pārrobežu kontkestu un viedās speciālizācijas iespējas”. “Viedā plānošana” dos iespēju telpiski analizēt teritoriālās attīstības tendences un izaicinājumus kā arī izstrādāt specifiskus, mērķtiecīgus risinājumus. Izstrādātā analīze kalpos par pamatu Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības programmas 2021.-2027.gadm izstrādei.  Asociācija “Klaipēdas reģions” izstrādās “Klaipēdas reģiona rīcības plāns nākotnes specializācijas kontekstā”, kurā tiks apkopoti plānotie nākotnes projekti un kopīgie rīcību virzieni. Abi reģioni cieši sadarbosies saturisko izpēšu izstrādē, kas nodrošinās saskaņotību un starp-reģionālo integrāciju sagatavotajos plānošanas dokumentos. Līderības programmas un Kurzemes un Klaipēdas reģiona veikto izpēšu rezultātā tiks sagatavota “Rokasgrāmata pārrobežu plānošanai”, kas apkopos vietējo ieinterešeto pušu aktuālos izaicinājumus un piedāvās risinājumus to novēršanai. Tas būs praktisks atbalsts, kas iedrošinās pielietot iegūtās zināšanās, kā arī nodrošinās projekta rezultātu izplatīšanu pēc projekta ieviešanas beigām.    Projekta rezultāti tiks prezentēti projekta "Viedā plānošana" noslēguma konferencē, kurā tiks apskatīti pārrobežu izaicinājumi, kopīgas rīcības to risināšanai un secinājumi no projekta ieviešanas. Tik cieši sasaistīta plānošanas dokumentu izstrāde un pārrobežu procesu harmonizācija tiks īstenota pirmo reizi un nodrošinās unikālu iespēju dibināt patstāvīgas sadarbības tradīcijas starp vietēja un reģionāla līmeņa ieinteresētajām pusēm Kurzemes un Klaipēdas reģionos.
Projekts uzsākts:
01.06.2020
Projekts pabeigts:
31.05.2022

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisKurzemes plānošanas reģionsLatvijaKurzemes181128.7631963.91213092.67
IesaistītaisAssociation "Klaipeda region"Lietuva.N/A174381.7530773.25205155