Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-59
Projekta nosaukums:
Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Open Leadership
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
325267.5
Kopējais projekta budžets, EUR:
382667.65
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Eiroreģiona "Ezeru zeme" Lietuvas birojs kopā ar partneriem no Latvijas, Latgales plānošanas reģionu, apvienoja 17 LV-LT pašvaldības kopējā publiskā sektora apmācību projektā, kura vispārējais mērķis saskan ar LatLit programmas IV prioritātes specifisko mērķi – uzlabot publisko pakalpojumu efektivitāti uzlabojot darbinieku kapacitāti un sadarbību starp institūcijām. Lai sasniegtu šo mērķi, pašvaldību darbiniekiem un vadītajiem tiks rīkotas praktiskās konferences, darba grupu tikšanās un pieredzes apmaiņa, tematiskās un individualās apmācības. Projekta sagatavošanā LV-LT pašvaldībām tikai veikta aptauja. Tās dati atklāja galvenās problēmzonas un darbinieku vajadzības, saskaņā ar kurām arī tiks izvēlētas tēmas apmācībām un kapacitātes stiprināšanai. Mērķējot uz efektīvām izmaiņām, ieviešanaii tika izvēlēta noteikumu, vadības un parvāldības sistēma LEAN, tās attieksme un metodes. LEAN metodoloģija ir pavisam jauna LV pašvaldībām un projekta laikā tās grib vairāk ar to iepazīties un uzzināt labās prakses piemērus LEAN ieviešanā, tai laikā kad LT pašvaldības piekļūs LEAN sitēmai un to ieviesīs. LEAN veicina neefektīvu aktivitāšu likvidāciju novirzot visus resursus tikai iedzīvotājiem domāto pašvaldību pakalpojumu vērtības radīšanai (uz klientu orientēti pakalpojumi), kopējās pakalpojumu kvalitātes uzlabošanu un nepārtrauktu attīstību. Projekta gaitā īpaši svarīgi ir veicināt instutūciju sadarbību starptautiskā, reģionālā un vietējā mērogā. Kopējas apmācības radīs ciešākas attiecības starp dažādām instutūcijām un nodrošinās tālāku ilgtermiņa attīstību un sadarbību. Sadarbība arī ļauj saglabāt resursus un izvairīšanos no pašvaldību pakalpojumu kvalitātes svārstībām mainoties politiskajiem pārstāvjiem (pašvaldību vadītāji). Visas aktivitātes un atbildība starp partneriem ir sadalīti vienlīdzīgi, arī ņemot vērā katras pašvaldības individuālās vajadzības.
Projekts uzsākts:
01.05.2017
Projekts pabeigts:
30.04.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisEuroregion "Country of lakes" office in LithuaniaLietuva.N/A215092.637957.52253050.12
IesaistītaisLatgales plānošanas reģionsLatvijaLatgales110174.919442.63129617.53