Sadarbība, kapacitāte un risku mazināšana Latvijas/Lietuvas medicīnas un glābēju brigādēm sabrukošo ēku evakuācijas gadījumos

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
11 (ets) stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas un sekmēt efektīvu valsts pārvaldi — veicinot tiesisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm
Programmas prioritāte:
LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā
Projekta Nr.:
LLI-213
Projekta nosaukums:
Sadarbība, kapacitāte un risku mazināšana Latvijas/Lietuvas medicīnas un glābēju brigādēm sabrukošo ēku evakuācijas gadījumos
Projekta nosaukuma saīsinājums:
ResCo
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
473424.89
Kopējais projekta budžets, EUR:
556970.47
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Kopējie izaicinājumi Programmas teritorijā, saistībā ar zemo iedzīvotāju blīvumu pārrobežu teritorijā, ir efektīvu un savlaicīgu civilās drošības pakalpojumu nodrosināšana. Civilās drošības pakalpojumu efektivitāte un pieejamība ir ārkārtīgi nozīmīga Latgales un Utenas reģionos. Vispārējais projekta ResCo mērķis ir četru valsts pārvaldes institūciju, kas nodrošina civilo drošību, efektivitātes uzlabošana pārrobežu reģionā (Utenas un Daugavpils) - spēcinot kapacitāti un uzlabojot sadarbību starp partneru institūcijām, kā arī informējot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijās. Projekta ResCo īstenošanas rezultātā četru valsts pārvaldes institūciju kapacitāte tiks spēcināta un kooperācija uzlabota, sniedzot iespēju kopīgai problēmu risināšanai lielu negadījumu, negadījumu ar daudz cietušajiem kā arī ikdienas izsaukumu pārrobežu teritorijā gadījumos. Projekts paredz rekomendāciju sagatavošanu par kooperāciju, apmācībām, likumdošanu, menedžmentu un organizēšanu ārkārtas situācijās vai negadījumos ar daudz cietušajiem, kā arī mācību video sagatavošanu (ēkas sabrukuma gadījums ar daudz cietušajiem), kas tiks izmantots turpmākai projekta partneru apmācībai Latvijā un Lietuvā. Aktivitātes, kas ir paredzētas projektā ir vērstas uz kapacitātes un kooperācijas spēcināšanu starp projekta partneriem, paredzot kopīgas mācības, lai izvērtētu problēmas dienestu sadarbībā, izveidojot rekomendācijas un mācību materiālu, kā arī informējot sabiedrību par drošu rīcību ārkārtas situācijā. Pieejamības un efektivitātes problēmas civilās drošības nodrošināšanā ir acīmredzamas Latgales- Utenas pārrobežas zonā, jo rekomendācijas reālai darbībai neeksistē un praktiskas mācības arī nav tikušas organizētas, tādēļ ir nepieciešama pārrobežu pieeja, lai nodoršinātu pieredzes apmaiņu un izveidotu kopējas rekomendācijas, lai kopīgi risinātu civilās drošības jautājumus pārrobežu teritorijā, ierobežotu resursu ietvaros.
Projekts uzsākts:
01.04.2017
Projekts pabeigts:
31.03.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisNeatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD)LatvijaRīgas131464.7923199.68154664.47
IesaistītaisValsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestsLatvijaRīgas12325021750145000
IesaistītaisUtena County Fire and Rescue BoardLietuva.N/A109043.119242.9128286
IesaistītaisUtena Primary Health Care CenterLietuva.N/A10966719353129020