Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās

Programmas nosaukums:
Latvijas-Lietuvas pārrobežu
UK lēmuma datums:
24.01.2017
Investīciju prioritāte:
8 (ets) veicināt stabilas un kvalitātīvas darba vietas un atbalstīt darbaspēka mobilitāti — īstenojot pārrobežu darba tirgu integrāciju, tostarp pārrobežu mobilitāti, kopīgas nodarbinātības iniciatīvas vietējā mērogā, informatīvus un konsultatīvus pakalpojumus un kopīgu apmācību
Programmas prioritāte:
LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai
Projekta Nr.:
LLI-184
Projekta nosaukums:
Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās
Projekta nosaukuma saīsinājums:
SalesLabs
Kopējais projekta partneru skaits:
2
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
447223.32
Kopējais projekta budžets, EUR:
526145.1
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta vispārējs mērķis ir uzlabot absolventu prasmes atbilstoši darba tirgus reālajām vajadzībām, kas tiks panākts kopīgi uzlabojot un izveidojot jaunas mācību programmas un atbilstošu infrastruktūru. Projekta mērķis atbilst programmas 2.2. prioritātei nodrošinot rezultatīvā indikātora - 1000 dalībnieku prasmju un zināšanu uzlabošana darba tirgus vajadzībām Latgales un Šauļi reģionos. Galvenie projekta rezultāti ir sekojoši: - 20 uzlabotas mācību priekšmetu programmas kopā abās augstākās izglītības iestādēs (10 Rēzeknē un 10 Šauļos). Mācību priekšmeti tiks uzlaboti izmantojot jaunākās uz Darba vidē balstītas apmācības metodes. - Izstrādāta jauna mūžizglītības programma, uzlabotas 40 pieaugošo prasmes un kompetences to sekmīgākai integrācijai darba tirgū. - izveidota atbilstoša Pārdošanas laboratoriju infrastruktūra abās augstākās izglītības iestādēs, radošas telpas darb agrupām, semināriem, apmācībām, tikšanām ar uzņēmējiem un jaunu produktu prezentācijām. Pārdošanas labaratoriju telpas un organizētie pasākumi būs bezmaksas un pieejami plašākai sabiedrībai. Projekta rezultātā tapušās izglītības programmas un kursi nodrošinās atbilstošas zināšanas un kompetences, un sekmēs tās dalībnieku labākuintegrāciju darba tirgū.
Projekts uzsākts:
02.01.2017
Projekts pabeigts:
31.12.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRēzeknes Tehnoloģiju akadēmijaLatvijaLatgales244262.6443105.18287367.82
IesaistītaisNorthern Lithuania CollegeLietuva.N/A202960.6835816.6238777.28