Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās

Programmas nosaukums:
Igaunijas-Latvijas pārrobežu
UK lēmuma datums:
10.01.2017
Investīciju prioritāte:
3 (a) sekmēt uzņēmējdarbību, jo īpaši veicinot jaunu ideju izmantošanu ekonomikā un jaunu uzņēmumu izveidošanu, tostarp uzņēmējdarbības inkubatoru palīdzību
Programmas prioritāte:
IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide
Projekta Nr.:
Est-Lat33
Projekta nosaukums:
Pārrobežu sadarbības stiprināšana sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Social&Creative
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
145821.32
Kopējais projekta budžets, EUR:
171554.5
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir izveidot un attīstīt kopīgu pārrobežu sadarbības platformu sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs, nostiprināt uzņēmējdarbības prasmes ar apmācību un mentoringa pasākumiem, atraisīt un veicināt iniciatīvu, līdera iemaņas un iesaistīšanos sabiedrības attīstības, radošuma un saimnieciskās attīstības procesos Latvijā un Igaunijā. Sociālā uzņēmējdarbība projekta izpratnē ir tāds uzņēmējdarbības veids, kura galvenais izveides un darbības mērķis ir sociālas ietekmes radīšana, nevis peļņas nodrošināšana īpašniekiem un iesaistītajām pusēm. Sociālie uzņēmēji darbojas tirgū, ražojot preces un sniedzot pakalpojumus saimnieciskā veidā, kā arī izmanto peļņu sociālo mērķu sasniegšanai. Tādējādi sociālā uzņēmējdarbība piedāvā jaunu pieeju sabiedrības problēmu risināšanai, kas nereti var būt efektīvāka un ilgtspējīgāka par pastāvošajiem risinājumiem un spēj sniegt labumu sabiedrībai kopumā. Projekta mērķa auditorija ir Rīgas plānošanas reģionā un Dienvidigaunijas reģionā strādājoši sociālie un radošie uzņēmēji. Projekta aktivitātēs tiks iesaistītas arī attiecīgo reģionu pašvaldības (to uzņēmējdarbības speciālisti). Projekta aktivitātes (arī “darba pakas” jeb “WP”) WP0 – projekta vadība. Šīs projekta aktivitātes ietvaros tiks nodrošināta projekta administratīvā vadība – projekta vispārējā vadība, koordinācija partneru starpā, grāmatvedība un citas administratīva rakstura darbības. WP1 – Pārrobežu pieredzes apmaiņas pasākumi. Šī ir projekta svarīgākā saturiskā aktivitāte pieredzes apmaiņas izpratnē un tās ietvaros tiks īstenoti vairāki sadarbības pasākumu kopumi: 1) kontaktbiržas „Radoši risinājumi uzņēmējdarbībā”, kuru ietvaros tiksies esošie Latvijas un Igaunijas uzņēmēji, kas darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošuma jomās, lai prezentētu sociālās un radošās uzņēmējdarbības modeļus un attīstības redzējumus un apspriestu potenciālās sadarbības mehānismus. Kontaktbiržu dalībnieki apmainīsies ar pieredzi un izveidos jaunas pārrobežu partnerības. Paredzēts rīkot divas kontaktbiržas – vienu Latvijā, otru Igaunijā; plānotais dalībnieku skaits katrā kontaktbiržā – 30 uzņēmēji (10 no vienas, 20 no otras valsts). 2) Pieredzes apmaiņas braucieni, kuru mērķis ir klātienē iepazīties ar projektā iesaistīto Latvijas un Igaunijas uzņēmēju, kuri darbojas sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju nozarēs, pieredzi. Projekta īstenošanas laikā ir paredzēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni – pa vienam uz Latviju un Igauniju – un to ietvaros tiks nodrošināta 20 Latvijas un Igaunijas uzņēmēju un 10 Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldību pārstāvju piedalīšanās. Katra pieredzes apmaiņas pasākuma ilgums būs 2 dienas. WP2 - apmācību programma sociālās un radošās uzņēmējdarbības uzsācējiem (start-up) un uzņēmējdarbības ideju īpašniekiem, kuras mērķis ir attīstīt galveno kompetenču kopumu sekmīgai pārrobežu sadarbībai. Šī ir svarīgākā saturiskā projekta aktivitāte, jo tā nodrošinās jaunu prasmju apgūšanu apmācību procesā. Svarīgāko apmācību tēmu vidū būs, piemēram, iniciatīva, radošums un inovācija, problēmu risināšanas metodes, pašpārvaldība, efektīva komunikācija, uzņēmējdarbības uzsākšana, pārrobežu sadarbības principi, uz uzņēmējdarbības attīstību vērsta domāšana u.tml. Apmācību programma tiks organizēta vienā ciklā, kurš ietvers četrus apmācību pasākumus (seminārus). Lai veicinātu plašāku pārrobežu sadarbību, apmācību dalībnieki līdzīgā skaitā pārstāvēs Latviju un Igauniju. Apmācībās piedalīsies gan tie sociālie uzņēmēji, kuri darbojas pakalpojumu sektorā, gan tie, kuri darbojas ražošanas sfērā. Apmācību pasākumi notiks pārmaiņus Latvijā un Igaunijā; plānots apmācīt 40 sociālās un radošās uzņēmējdarbības nozarēs darbojošos uzņēmējus (pa 20 uzņēmējiem no katras valsts). WP3 – Projekta publicitātes pasākumi. Šī projekta aktivitāte galvenokārt ietver projekta rezultātu mārketingu un pārnesi ieinteresētajām pusēm, tai skaitā Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām, kuru iesaiste projekta saturiskajās ļaus nodrošināt sasniegto rādītāju multiplikatīvo efektu pēc projekta pabeigšanas. Svarīgākie šīs projekta aktivitātes ietvaros notiekošie pasākumi būs: 1) mārketinga materiāla „Sociāli atbildīgs un radošs” izstrāde, kurā tiks apkopota projekta partneru un apmācību programmu dalībnieku pieredze un idejas sociālās un radošās uzņēmējdarbības jomās; šis materiāls būs paredzēts kā instruments sociālās uzņēmējdarbības reklamēšanai Latvijā un Igaunijā, tā iespiedtirāža – 200 eksemplāri; materiāls būs brīvi pieejams arī elektroniskā veidā; 2) Projekta noslēguma pasākums – izstāde / gadatirgus „Sociāli atbildīgs un radošs”. Projekta noslēguma gadatirgus tiks rīkots, lai sociālās uzņēmējdarbības un radošo industriju uzņēmēji varētu eksponēt un demonstrēt savus produktus vai pakalpojumus, satiktos ar potenciālajiem partneriem un attīstītu jaunus sadarbības projektus. Paredzēts, ka izstādē – gadatirgū piedalīsies 25 Latvijas un 25 Igaunijas uzņēmēji, bet pasākuma kopējais apmeklētāju skaits būs 350; 3) projekta virtuālā tīkla izveide, kura paredz sasaistes (tīklojuma) izveidi starp projekta partneriem, projekta aktivitātēs iesaistītajiem uzņēmējiem un projekta rezultātu pārnesē ieinteresēto Rīgas plānošanas reģiona un Dienvidigaunijas reģiona pašvaldībām.
Projekts uzsākts:
01.06.2017
Projekts pabeigts:
31.05.2019

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisRīgas plānošanas reģionsLatvijaRīgas81355.214356.895712
IesaistītaisLatvijas Jauno uzņēmēju centrs “Jobs&Society”LatvijaRīgas13897.52452.516350
IesaistītaisUniversity of TartuIgaunija.N/A36607.376460.1343067.5
IesaistītaisTartu centre for creative industries NGOIgaunija.N/A13961.252463.7516425