Arrival Cities – sadarbība migrācijas un jauniebraucēju iekļaušanas sabiedrībā jautājumos.

Programmas nosaukums:
URBACT III starpreģionu
UK lēmuma datums:
11.09.2015
Investīciju prioritāte:
11 (ets_starpreg) izplatīt labo praksi un speciālās zināšanas un lietderīgi izmantot rezultātus, kas gūti, apmainoties ar pieredzi par pilsētvides ilgtspējīgu atjaunošanu, tostarp saikni starp pilsētām un laukiem
Programmas prioritāte:
U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību
Projekta Nr.:
147
Projekta nosaukums:
Arrival Cities – sadarbība migrācijas un jauniebraucēju iekļaušanas sabiedrībā jautājumos.
Projekta nosaukuma saīsinājums:
Arrival Cities
Kopējais projekta partneru skaits:
10
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
627866.82
Kopējais projekta budžets, EUR:
845075.02
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta kopējais mērķis ir apzināt situāciju migrācijas un integrācijas jomā projekta partneru dalībvalstīs un sagatavot rīcības plānu jauniebraucēju iekļaušanai sabiedrībā sadarbībā ar valsts, pašvaldības un nevalstiskajām organizācijām partnervalstīs. Galvenās aktivitātes:1) Esošās situācijas izpēte migrācijas jomā katrā partnervalstī; 2) Urbact vietējo grupu izveide rīcības plānu izstrādei jauniebraucēju iekļaušanai; 3) Partneru sanāksmju organizēšana un pieredzes apmaiņa; Projekta mērķa grupas: Pašvaldību, valsts iestāžu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas strādā ar imigrācijas jautājumiem. Pēdējā dekādē Eiropa ir saskarusies ar būtiskām izmaiņām migrācijas plūsmās. Redzultātā redzam straujas izmaiņas iedzīvotāju struktūrā un mijiedarbībā starp indivīdiem un dažādām sociālajām grupām pilsētās. Pilsētās redzam gan sociālās iekļaušanas, gan sociālās atstumtības piemērus. Diskriminācija un aizspriedumi no visām iesaistītajām pusēm joprojām ir būtisks izaicinājums. Vietējām pašvaldībām jāspēj pārvaldīt šo dažādību, un atrast saskarsmes punktus dažādās jomās saistībā ar augošo migrantu skaitu. Īpaši, vietējām pašvaldībām nākas saskarties ar šādām problēmām: grūtības ekonomiskajā integrācijā saistībā ar ekonomisko krīzi; augošs sociālās atstumtības risks; otrās un trešās paaudzes migrantu izglītības līmenis; rasisma un ksenofobijas pieaugums; pieaugoša dažādība migrācijas plūsmās (migranti no citām Eiropas valstīm un trešajām valstīm/ mazkvalificēti un augsti kvalificēti migranti). Lai risinātu šo situāciju, projektā plānots veicināt migrantu sociālo iekļaušanu apmainoties pieredzē par labo praksi starp projekta partnerpilsētām. Tas palīdzēs vietējām pašvaldībām risināt minētās problēmas. Konkrēti, projektā paredzēta pieredzes apmaiņa par šādām tēmām: migrantu cilvēkkapitāla efektīva pielietošana; pieeja galvenajiem pakalpojumiem, tādiem kā mājoklis, veselība un izglītība; cīņa pret ksenofobiju; privātā sektora līdzdalības veicināšana; e-iekļaušana (jauno tehnoloģiju pielietojums).
Projekts uzsākts:
15.09.2015
Projekts pabeigts:
03.05.2018

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisAmadoraPortugāle.N/A000
IesaistītaisRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentsLatvijaRīgas42759.177545.7350304.9
IesaistītaisRoquetas del MarSpānija.N/A000
IesaistītaisMessinaItālija.N/A000
IesaistītaisThessalonikiGrieķija.N/A000
IesaistītaisCity of VantaaSomija.N/A000
IesaistītaisPatras Municipal Enterprise for Planning & Development - ADEPSAGrieķija.N/A000
IesaistītaisTechnical University DresdenVācija.N/A000
IesaistītaisConseil Departemental du Val-de-MarneFrancija.N/A000
IesaistītaisCity of OldenburgVācija.N/A000