Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Baltijas jūras reģiona programma IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai P1.008 Politikas joma enerģētika/Politikas joma transports PAs Energy/Transport
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 3. Labāks ostu tīkls Est-Lat55 Uzlabota jahtu ostu infrastruktūra un ostu tīkla attīstība Igaunijā un Latvijā ESTLAT harbours
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI02395 Reģionālie pasākumi jaunai attīstībai tūrismā (Building Regional Actions for New Developments in Tourism) BRANDTour
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-89 Ģimenes digitālo aktivitāšu centru tīkla izveide dzīves kvalitātes un izglītības atbalstam Austrumaukštaitijā un Dienvidlatgalē Network-DigiHubs
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-59 Praktisko apmācību un pasākumu cikls sadarbības veicināšanai starp iestādēm un darbinieku kapacitātes celšanai Open Leadership
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-152 Pilsētas iedzīvotāju kartes pieejamo pakalpojumu pilnveidošana Jelgavā un Šauļos e-Card
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-110 Inovatīvu bibliotēku darbības risinājumu izveide dažādām paaudzēm, pierobežu reģionā Self-service libraries
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-224 Kvalitatīvas medicīnas pakalpojumu pieejamības uzlabošana, stiprinot institucionālo kapacitāti un sadarbību Zarasi-Daugavpils QUALITY MEDICAL CARE
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-82 Sinerģiskas drošības platformas izveide Austrumlatvijas un Lietuvas pierobežā SYNERGY FOR SECURITY
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-213 Sadarbība, kapacitāte un risku mazināšana Latvijas/Lietuvas medicīnas un glābēju brigādēm sabrukošo ēku evakuācijas gadījumos ResCo
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-92 Koordinācijas attīstība un kapacitātes palielināšana glābējiem Baltijas jūras piekrastē Safety First!
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 4. Uzlabota dzīves kvalitāte efektīvu publisko pakalpojumu un administrācijas rezultātā LLI-194 Civilās aizsardzības sistēmas pilnveidošana Jelgavas un Šauļu pilsētās C-System
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-136 Dzīves apstākļu uzlabošana mazāk attīstītās teritorijās, radot ilgtspējīgas, aktīvas un veselīgas kopienas Regenerate deprived communities
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-228 Ģimenes ieleja (Family Valley) FV
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-237 Veselīga dzīves veida kopas izveidošana basketbola entuziastiem Ventas upes reģionā Latvijā un Lietuvā BVENTA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-1 Apvienotais kompetences centrs viedai veco ļaužu aprūpes sociālo pakalpojumu attīstībai Joint smart social services
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-163 Sociāli psiholoģiskā atbalsta sistēmas attīstība, īstenojot pozitīvās pārvarēšanas stratēģijas metodi un sociālo iekļaušanu POZCOPING
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-212 Sociālo pakalpojumu pieejamības un efektivititātes uzlabošana (To improve accessibility and efficiency of social services) I See
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 3. Sociālā iekļaušana kā teritoriālās attīstības priekšnoteikums LLI-151 Relaksējoši-attīstošās vides izveide Latvijas un Lietuvas bērniem ar attīstības traucējumiem, dzīves kvalitātes uzlabošanai ADD ME
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-75 Sadarbības tīkls darbaspēka mobilitātes un 21. gs. (inženierzinātņu) modernizētu prasmju attīstībai CONUS
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-184 Nodarbinātības kompetenču uzlabošana pārdošanas laboratorijās SalesLabs
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 4. Integrēts darba tirgus Est-Lat40 Pārrobežu darba tirgus integrācijas un nodarbinātības veicināšana Valka-Valga mobility
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat51 Valkas – Valgas dvīņu pilsētas centra attīstība Valga-Valka Centre
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-183 Darba tirgus bez robežām Mobility
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat18 Drošība piekrastē un jūras teritorijā Latvijā un Igaunijā SAFE SEA
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-206 Kopīgas ĢIS izglītības izveide, lai palielinātu darba iespējas reģionā GISEDU
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-42 Darba spēka mobilitātes un prasmju uzlabošana Latvijas-Lietuvas jūras transporta sektorā LatLitNaviPort
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat20 Rīgas līcī nonākošo slāpekļa savienojumu apsaimniekošanas sistēmas izveidošana GURINIMAS
Latvijas-Lietuvas pārrobežu LL 2. Atbalsts darbaspēka mobilitātei un nodarbinātībai LLI-24 Nodarbinātības iespēju palielināšana, uzlabojot mobilitāti un darbaspēka prasmes LitLatHV
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 2. Tīra un augstvērtīga dzīves vide Est-Lat21 Ilgtspējīgas enerģijas sabiedrība SEC