Projekti ar Latvijas partneriem

Visu apstiprināto projektu saraksts LEJUPLĀDĒT

Atcelt
Programmas nosaukums Programmas prioritāte Projekta Nr. Projekta nosaukums Projekta nosaukuma saīsinājums
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat13 Jaunās uzņēmēju paaudzes prakstiskā apmacība kosmosa STEM jomā SpaceTEM
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat45 Pirms akseleratora programma Igaunijas-Latvijas jaunuzņēmumu izveidei EstLat-Accelerate
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat 12 Integrētā biznesa attīstība Ziemeļlatvijā un Dienvidigaunijā 2 DELBI 2
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat 14 Pārrobežu sadarbības veicināšana vietējiem pārtikas produktu ražotājiem un amatniekiem pierobežā COOP Local
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat25 Pārrobežu uzņēmējdarbības sadarbības starp Latviju un Igauniju veicināšana dabaszinātnē un biotehnoloģijā EstLat BioBoost
Igaunijas-Latvijas pārrobežu IL 1. Aktīva un atraktīva uzņēmējdarbības vide Est-Lat47 Drosmīgo ideju atbalsta programma B-idea
INTERREG Europe starpreģionu IE 2. Mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēja PGI00046 Uzņēmējdarbības veicināšana tūrisma galamērķos (Destination SMEs) Destination SMEs
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00020 Reģionālie pasākumi darbības programmu inovācijai (Regional Actions To Innovate Operational Programmes) RATIO
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00014 Atbalsts eko inovāciju virzībai starptautiskajos tirgos (Supporting eco-innovations towards international markets) SUPER
INTERREG Europe starpreģionu IE 4. Apkārtējā vide un efektīva resursu izmantošana PGI00294 Mantojuma ilgtspējīga apsaimniekošana ūdensceļu reģionos (Sustainable heritage management of Waterway Regions) SWARE
INTERREG Europe starpreģionu IE 1. Pētniecība, tehnoloģiskā attīstība un inovācijas PGI00304 Klasteru politika sekmīgai RIS3 īstenošanai CLUSTERS3
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB465 Sniegt iespēju bērniem (Veselības izglītība un sociālās konsultācijas maznodrošinātām ģimenēm ar maziem bērniem) EmpowerKids
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB468 Vienlīdzīga pieeja ilgtermiņa bezdarbniekiem senioriem darba tirgum lauku apvidos Active Age
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 3. Labi savienots reģions CB426 Gudra loģistika un kravas ciematu iniciatīva SmartLog
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB421 Centrālā Baltijas jūras reģiona spēļu nometnes - jauna veida spēļu sektora kopuzņēmumu veicināšana CB 4 GameCamps
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB406 Ārstniecības, darba drošības un ārkārtas situāciju prasmju uz jūras saskaņošana OnBoard-Med
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB399 Medmāsu izglītības attīstīšana - Nurse education development NURED
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 4. Kvalificēts un sociāli iekļaujošs reģions CB342 Tūrisma uzņēmējdarbības izaugsmes veicināšana caur augstāko profesionālo izglītību BOOSTED
Centrālā Baltijas jūras reģiona CB 1. Konkurētspējīga ekonomika CB340 Meta-klasteris Japānas tūrisma tirgus piesaistei - CAITO (Meta cluster for attracting the Japanese tourism market ) CAITO
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 2259 IN-HERIT - Mazu un vidēja izmēra Eiropas pilsētu kultūras mantojuma stratēģiju ieviešanas tīkls INT-HERIT
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 188 Vital Cities - pilsētas sporta aktivitātes kā līdzeklis sociālās atstumtības mazināšanai un veselīgā dzīves veida veicināšanai Vital cities
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 190 CHANGE! - Uz sadarbību balstīta sabiedrisko pakalpojumu modeļa izveide atbilstoši iedzīvotāju vajadzībām CHANGE!
URBACT III starpreģionu U 1. Veicināt integrētu, ilgtspējīgu pilsētu attīstību 103 AGRI-URBAN -Eiropas tīkls nodarbinātības veicināšanai lauksaimniecībā un pārtikas ražošanā mazās un vidējās pašvaldībās AGRI-URBAN
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R035 Atjaunojamā dabas gāze kā vērtīgs ķēdes posms tīrai kuģniecībai, zaļām ostām un zilai izaugsmei Baltijas jūras reģionā GO LNG
Baltijas jūras reģiona programma IB 3. Ilgtspējīga transporta nozare R026 Zaļā kruīza osta – kruīza ostu ilgtspējīga attīstība GREEN CRUISE PORT
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R016 Slāpekļa zudumu samazināšana lopkopības nozarē, veicinot šķidrmēslu paskābināšanas tehnoloģijas izmantošanu BJR-nā Baltic Slurry Acidi
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R018 Baltijas jūras vēju enerģijas tīkla attīstība Baltic InteGrid
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R020 Saskaņota lineārā infrastruktūra Baltijas jūras telpiskajos plānos Baltic LINes
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R014 Ūdens emisijas un to samazinājums ciematos - Baltijas jūras reģiona ciemati kā piloti VillageWaters
Baltijas jūras reģiona programma IB 2. Efektīva dabas resursu pārvaldība R019 Energoapgādes elektronika zaļai energoefektivitātei Green PE