Latvijā īstenota jauniešu imigrantu integrācijas programma sociālai un ekonomiskai iekļaušanai


Jauniešu imigrantu (18-30) integrācijai veidoti individuāli pielāgoti pasākumi, piemēram, valodu apmācības, neformālā izglītība, atbalsts karjeras attīstībā un mentorings darba vietā. Rezultātā veicināta vismaz 105 jauniešu  migrantu (75 Latvijā un 30 Zviedrijā)  sociālā un ekonomiskā integrācija, iesaistot tos vietējā darba tirgū un kopienas dzīvē.

Projekta “PRIME – jauniešu migrantu integrācijas veicināšana” vispārīgais mērķis ir sekmēt jauniešu imigrantu (18-30 gadu vecumā) sociālo un ekonomisko iekļaušanu, izmantojot holistisku pieeju un veidojot individuāli pielāgotus integrācijas pasākumus. Projektu Latvijā īsteno biedrība "Radošās idejas" kopā ar Linšēpingas pašvaldības Pētījumu un attīstības centru aprūpes un sociālajā darbā no Zviedrijas. 

Stratēģiskais konteksts

Atbilstoši Nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas politikas pamatnostādnēm 2012. – 2018.gadam (pamatnostādnes) valstij jānodrošina, ka visi tās iedzīvotāji prot un lieto latviešu valodu, jaunajiem imigrantiem jārada iespējas „apgūt latviešu valodu, iepazīt kopīgas vērtības un latvisko kultūrtelpu, lai neveidotos jaunas etniski nošķirtas sabiedrības grupas un nesaskaņas starpkultūru dialogā”. Projekta īstenošana sniedz būtisku ieguldījumu nacionālās identitātes, pilsoniskās sabiedrības un integrācijas un kultūras politikas rezultātu un rezultatīvo rādītāju sasniegšanā.

Inovatīvās īpašības

Projekta pirmajā gadā tika veikta jauniešu migrantu situācijas izpēte, ņemot vērā pieejamos datus, veiktos pētījumus, esošo atbalsta programmu pieredzi, konsultācijas ar migrantu integrācijā iesaistītajām organizācijām un projekta partneru pašu pieredzi darbā ar migrantiem. Pamatojoties uz šo izvērtējumu, projekta partneri sagatavoja inovatīvu, holistisku un uz individuālām vajadzībām balstītu integrācijas programmu, ietverot valodu apmācību, neformālo izglītību, atbalstu karjeras attīstībā un mentoringu darbavietā, ļaujot piedāvāt katram jaunietim sniegt pieredzējuša mentora atbalstu un kopā ar mentoru izvēlēties piemērotāko atbalsta pasākumu kopumu.

Uzsākot programmu, tika veikta detalizēta katra jauniešu vajadzību analīze, izmantojot anketēšanu un pārrunas. Apmācības tika organizētas nelielās grupās, lai nodrošinātu individuālu pieeju. Šāda pieeja Latvijā ir inovatīva, jo līdz šim īstenotie migrantu integrācijas projekti iekļāva noteiktu tematu loku, ar kuriem jāiepazīstina migranti, apmācības notiek lielās grupās, kā arī šo projektu ietvaros nav bijis iespējams organizēt individuālu mentoringu darba vietā, piesaistot pieredzējušus mentorus, kas palīdz jauniešiem iekārtoties darbā.

PRIME apmācību programma Latvijā sasniedza 719 apmācību stundas (plānotais stundu skaits - 450), tai skaitā 214 stundas latviešu valodas nodarbības, 56 stundas latviešu kultūras iepazīšanai radošo nodarbību veidā, 55 stundas uzņēmējdarbības apmācības un 112 stundas treniņu profesionālās identitātes attīstīšanai. 11 jaunieši saņēma 160 stundu individuālu mentoringu darbavietā sadarbībā ar Rīgas vadošajām viesnīcām.
 
Tika organizētas konferences un semināri par jauniešiem būtiskām tēmām, kas sniedza iespēju jauniešiem migrantiem tīkloties ar viesmīlības nozares profesionāļiem un potenciālajiem darba devējiem. Projektā norisinājās vairākas kopīgas brīvā laika pavadīšanas aktivitātes, iepazīstot Rīgu un Latviju. Jaunieši apmeklēja Nacionālo bibliotēku, devās ekskursijā pa Vecrīgu, apmeklēja izstādi “Riga Food 2018”, kā arī devās ekskursijā uz Vidzemes viesnīcām - Bīriņu un Mālpils muižām, lai iepazītos ar potenciālajiem darba devējiem un darba specifiku viesnīcā, kas izvietota muižas ēkā.

Projekta Latvijā īstenots sadarbībā ar Riga Hotel School-Viesnīcu biznesa koledžu, kas nodrošina apmācības viesmīlības nozarē. Programmā piedalījās 75 jaunieši migranti no tādām valstīm kā Indija, Šrilanka, Krievija, Ukraina, Baltkrievija, Uzbekistāna u.c. Vairāki no projekta dalībniekiem pēc apmācībām saņēmuši darba piedāvājumus no projektā iesaistītajiem uzņēmumiem.

Rezultāti

  • izveidots ilgtspējīgs pārrobežu sadarbības tīkls un stiprināta sadarbība un pieredzes apmaiņa starp migrantu integrācijā iesaistītajām organizācijām Latvijā (Rīgā) un Zviedrijā (Linšēpingā);
  • izveidota jauniešu migrantu apmācību programma un īstenots tās pilotprojekts Latvijā un Zviedrijā; 
  • veicināta vismaz 105 jauniešu  migrantu (75 Latvijā un 30 Zviedrijā)  sociālā un ekonomiskā integrācija, iesaistot tos vietējā darba tirgū un kopienas dzīvē.

Projekta ietvaros izstrādātā jauniešu migrantu apmācību programma viegli piemērojama īstenošanai pēc projekta noslēgšanās sadarbībā ar valsts, reģionu un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm, nevalstiskajām organizācijām un darba devējiem, lai sekmētu jauniešu pēc iespējas ātrāku un sekmīgāku iesaisti vietējā darba tirgū un sabiedrības dzīvē. Būtiska loma projekta rezultātu izplatīšanā ir projekta uzraudzības grupai un reģionālajām partnerībām, kas Latvijas gadījumā iekļauj plašu iesaistīto pušu loku, tai skaitā Kultūras ministriju, Rīgas domi un nevalstisko sektoru.

Programmu būs iespējams adaptēt arī citās Eiropas valstīs, ņemot vērā to specifiskos apstākļus. Šī projekta līdzšinējā pieredze liecina, ka, lai arī migrantu raksturojums Latvijā un Zviedrijā būtiski atšķiras, to vajadzības un risinājumi ir līdzīgi (valodas apmācības, atbalsts karjeras attīstībā, tīklošanās ar vietējo sabiedrību). 

Projekts PRIME īstenots Centrālā Baltijas jūras reģiona programmā 2014.-2020.gadam, laikā no 01.09.2017. - 30.08.2019.

Projekta kontaktpersona Latvijā:

Sanita Putniņa
Tālrunis: 28316943
E-pasts: putnina.sanita@gmail.com

Tīmekļa vietne: http://www.creativeideas.lv
Sociālo mediju konts (Facebook): https://www.facebook.com/creativeideasLV