Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka iet uz rekordu!


2018. gada rudenī Ludzas pilsētas galvenā bibliotēka uzsāka jaunas bērnu aktivitātes īstenošanu – OPEN LESSON jeb atklātās nodarbības. Nepilna gada laikā šis iknedēļas pasākums ir kļuvis tik populārs, ka uz katru nodarbību pulcējas vairāk nekā 40 bērni! Ko viņi tur dara? Viņi ne tikai iepazīstas ar grāmatām, bet viņi iepazīst pasauli ar spēlēm, eksperimentiem, zīmēšanu, līmēšanu, šūšanu, video skatīšanos un 3D realitātes spēlēm. 

Tas viss kļuva iespējams, pateicoties pārrobežu sadarbības projektam “OPEN UP”, kuru kopīgi izstrādāja un īsteno Ludzas pilsētas bibliotēkas, Rokišķu rajona bibliotēkas (Lietuva) un Jēkabpils pilsētas bibliotēkas speciālisti. Projekta saīsinātais nosaukums OPEN UP angļu valodā nozīmē “radīt jaunas iespējas”, un partneri ir pārliecināti, ka nosaukums attaisnoja tā īstenotāju gaidas un cerības.
 

Pašreiz OPEN LESSON aktivitātes tiek rīkotas visās trīs bibliotēkās, un pusgada laikā tās apmeklēja vairāk nekā 600 bērni. 


Partneru bibliotēkas pakāpeniski kļūst par daudzfunkcionālajiem, interaktīvajiem, ļoti pievilcīgiem izglītības un brīvā laika pavadīšanas centriem ar mūsdienīgu aprīkojumu un informācijas tehnoloģijām, kas ir pieejamas jebkuram interesentam. 

Projekta OPEN UP ietvaros partneri ir organizējuši divas starptautiskās nometnes bērniem, seminārus bibliotekāriem, bibliotekāri ir apmeklējuši vairākas bibliotēkas Berlīnē.
 

Oktobrī Ludzā notiks konference ar rezultātu apkopošanu, un, lai gan tas būs projekta noslēgums, projektā iesāktais nebeigsies: tradicionālās un iepatikušās OPEN LESSON turpināsies.   


Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros īstenoto projektu OPEN UP (pilnais projekta nosaukums ir “Interaktīvā izglītības telpa – efektīvs bērnu no nelabvēlīgām ģimenēm sociālās integrācijas veids”; Nr. LLI-263) finansē Eiropas Savienība. Kopējās projekta izmaksas ir 176 680,96 EUR. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 150 178,81 EUR.

Šis raksts sagatavots ar Eiropas Savienības atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Ludzas novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. 

Informāciju sagatavoja:

Ludzas novada pašvaldības projektu vadītāja Viola Andruščenko
Kontaktinformācija: tālrunis 65707131; e-pasts: viola.andruscenko@ludza.lv 
Vairāk informācijas par projektu: OPEN UP