Plānots veikt izmaiņas klasteru politikas sekmēšanai Latvijā


Apmainoties pieredzē ar citu Eiropas valstu partneriem par viedo specializācijas stratēģiju (RIS3) politiku īstenošanu (klasteru sadarbība, klasteru izvērtēšana), Ekonomikas ministrija līdz 2020.gada beigām plāno izstrādāt vadlīnijas klasteru biedriem un veikt izmaiņas klasteru programmas izvērtēšanai.

Klasteru programmas mērķis ir palielināt mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) konkurētspēju, eksportspēju un sadarbību, lai veicinātu produktivitāti, produktu un pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību izaugsmi. Sadarbība starp MVU, izglītības un pētniecības iestādēm un citiem partneriem, lai veiktu kopīgas mārketinga, internacionalizācijas, pētniecības aktivitātes jaunu produktu izstrādei un piekļuvei jauniem tirgiem – tie ir galvenie pasākumi, kas tiek atbalstīti klasteru programmā.
 
Klasteru programma tiek finansēta no Eiropas Savienības fondu līdzekļiem ar kopējo budžetu 6,2 miljoni EUR.
 
Klasteru programma kā vienu no projektu kvalitātes kritērijiem paredz, ka klastera aktivitātes sniegs ieguldījumu RIS3 mērķu sasniegšanā. RIS3 mērķis ir ekonomikas pāreja uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku resursu izmantošanu.
 
Latvijas RIS3 nosaka 3 galvenos virzienus/jomas: 1) ražošanas un eksporta struktūras maiņa tradicionālajās tautsaimniecības nozarēs, 2) izaugsme nozarēs, kurās ir vai ir iespējams radīt produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, un 3) nozares ar nozīmīgu horizontālo ietekmi un ieguldījumu ekonomikas transformācijā. 
 
Pieredzes apmaiņas rezultātā klasteru politikas sekmēšanai tiks īstenotas aktivitātes laikā no 01.07.2018.līdz 31.12.2020:
  1. Izstrādātas vadlīnijas klasteru biedriem, kuri izmanto klasteru pakalpojumus mazāk kā 2 gadus. Vadlīnijas ietvers klasteru sadarbības ceļa karti ar informāciju par klasteru pakalpojumiem un darbību. Rezultātā tiks efektīvi izmantoti klasteru resursi un nodrošināta klasteru pārvaldība.
  2. Veiktas izmaiņas klasteru sistēmas izvērtēšanā – izstrādāti priekšlikumi, kuri rādītāji būtu jāizmanto klasteru programmu finansējuma saņēmējiem. 

Ekonomikas ministrija ir viens no 9 partneriem, kas piedalās INTERREG EUROPE projektā CLUSTERS3.
 
Projekta mērķis ir izstrādāt ieteikumus klasteru politikas uzlabošanai, lai veicinātu mazo un vidējo uzņēmumu konkurētspēju un stiprinātu klasteru lomu viedās specializācijas stratēģijas ieviešanā. Projekts tiek finansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem. 
 
Vairāk par projektu oficiālajā projekta tīmekļa vietnē ŠEIT.