Tiks veikti pasākumi mazo un vidējo uzņēmumu digitālās vides uzlabošanai


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir izstrādājusi priekšlikumus mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālās vides uzlabošanai. Rezultātā tiks mazināta digitālā plaisa, kas izveidojusies starp pilsētas un lauku reģionu MVU īstenotajām aktivitātēm un ir samazinājusi konkurētspēju digitālajā tirgū.

MVU lauku reģionos trūkst atbalsta instrumenti un informācija par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) iespējām un to integrāciju uzņēmumu darbībā darba kvalitātes uzlabošanai. Lai veicinātu IKT integrāciju MVU, šodienas apmācību programmu piedāvājums bieži vien nespēj pārvarēt šo digitālo plaisu, jo tās ir paredzētas īstenošanai valsts līmenī, bet nav iezīmētas tam atbilstošas specifiskās vajadzības MVU lauku teritorijās.
 
IKT rīku pieejamība Latvijā ir salīdzinoši augstā līmenī, bet lielākās problēmas ir zemā MVU izpratne par IKT rīku pieejamību un par ieguvumiem no šo IKT rīku pielietošanas, kā arī MVU vājās prasmes to pielietošanā. Papildus jāmin līdzšinēji paveiktais e-pārvaldes un e-pakalpojumu izveidē un lietošanas popularizēšanā, tomēr vērojams, ka šis segments joprojām ir stiprināms – gan no lietotāju, gan no publiskās pārvaldes puses. 
 
Lai sekmētu IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanu mazos un vidējos uzņēmumos, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija iesaistījusies INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības projektā SKILLS+, lai  sadarbībā ar iesaistīto pušu darba grupas pārstāvjiem projekta pirmās fāzes laikā izstrādātu un apstiprinātu rīcības plānu MVU digitālās vides uzlabošanai.
 
Izstrādājot rīcības plānu trīs gadu laikā tika veikta situācijas izpēte gan Latvijā, gan projekta partnervalstīs. Tādējādi tika noskaidrotas nepilnības un sagatavoti risinājumi reālām rīcības plāna aktivitātēm, kuras sniegs ieguldījumu uzņēmēju digitālās vides uzlabošanai.
 
Rīcības plānā ir plānotas divas aktivitātes, kuras tiks īstenotas sadarbībā ar iesaistītajām pusēm no 2019.gada februāra līdz 2020.gada decembrim:
 
  • Pirmā aktivitāte paredz jauna moduļa izstrādāšanu, kas vērsts uz uzņēmēju apmācību dažādu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) rīku izmantošanai uzņēmējdarbībā. Kā arī paredz mazo un vidējo uzņēmumu (MVU) digitālo stratēģiju izveides nepieciešamību, uzsākot uzņēmējdarbību. Šo aktivitāti īstenos Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), kura aktīvi piedalījās arī citās SKILLS+ aktivitātēs, sniedzot savu ieguldījumu un daloties pieredzē ar projekta partneriem.
     
  • Otra aktivitāte ir vērsta uz digitālās stratēģijas izstrādi Latvijā nākamajā plānošanas periodā. Tādējādi būs iespējams noteikt digitālo prasmju un IKT izglītības nozīmību digitālās attīstības veicināšanā. 


SKILLS+ projekta darba grupas pārstāvji tiks iesaistīti aktivitāšu īstenošanā, rosinot uzņēmējus izmantot IKT rīkus savā ikdienā. Projekta pirmās fāzes noslēdzošais uzdevums ir informēt MVU par iespējām un atbalstu IKT rīku integrēšanā savā uzņēmējdarbībā, prasmju apgūšanā, ko piedāvā valsts un privātais sektors.

 
Izvērtējot projekta SKILLS+ pirmajā apmācību fāzē paveikto, secināms, ka projekts ir noritējis veiksmīgi, iesaistītās puses ir atbalstījušas kopējos centienus uzlabot MVU konkurētspēju, sniedzot atbalstu gan apmācību procesa pilnveidošanai, gan politikas virziena attīstībai.
 
Ar informāciju par SKILLS+ projektu varat iepazīties ŠEIT.
 
VARAM no 2016.gada aprīļa kā projekta partneris piedalās Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas projektā “Atbalsts IKT zināšanu kapacitātes paaugstināšanai MVU, veicinot izaugsmi un inovācijas” (SKILLS+).
 
 
Projekta koordinators Latvijā:

Santa Sīpola 
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
E-pasts: santa.sipola@varam.gov.lv
Tālr.: 67026932