Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai

Programmas nosaukums:
Baltijas jūras reģiona programma
UK lēmuma datums:
17.06.2020
Investīciju prioritāte:
11 (ets_transnac) izstrādāt un koordinēt makroreģionālas un jūras baseinu stratēģijas
Programmas prioritāte:
IB 4. Institucionālā kapacitāte makroreģionu sadarbībai
Projekta Nr.:
S2.038
Projekta nosaukums:
Transformatīvā ekotūrisma potenciāla atraisīšana ilgtspējīgai reģionālai attīstībai
Projekta nosaukuma saīsinājums:
RESTinBSR
Kopējais projekta partneru skaits:
4
Piešķirtais programmas finansējums projektam, EUR:
42500
Kopējais projekta budžets, EUR:
50000
Projektā mērķu, aktivitāšu un sasniedzamo rezultātu kopsavilkums (LV):
Projekta mērķis ir atklāt tāda novatoriska ekotūrisma veida kā pārveidojošais ekotūrisms potenciālu. Parastais ekotūrists ir vērsts uz ceļošanu uz eksotiskām dabas teritorijām kā skatītājs. Pārveidojošajam ekotūristam ir vairāk mērķu, kuru mērķis ir ļoti dziļi izprast ceļojuma galamērķa kultūru, kas nodarbojas ar videi draudzīgu un atbildīgu rīcību sevis pārveidošanai. Pakalpojumu sniegšanas process ir vairāk vērsts uz apmācību, nevis uz viesmīlību, un saimnieki parasti nav tūrisma aģentūru darbinieki, bet personas, kas tieši iesaistītas ekopraksēs. Transformatīvā kultūras tūrisma parādīšanās tūrismā un reģionālajā politikā ir jāpievērš īpaša uzmanība kā jauns spēcīgs ilgtspējīgas reģionālās attīstības instruments. Ekotūrisma biznesa dažādošana, veicot pārveidojošus ceļojumus, neprasa lielus ieguldījumus, bet sniedz daudz jaunu iespēju reģionālajai attīstībai, īpaši attāliem un perifēriem reģioniem. Šai jaunajai tūrisma formai ir liels potenciāls radīt pozitīvu ekonomisko, sociālo, vides un kultūras ietekmi uz reģiona ilgtspējīgu attīstību un nodrošināt attīstību, kas vērsta uz ilgtermiņa ilgtspēju, nevis īstermiņa peļņu. Projekta mērķis būs izmantot starpvalstu mācības un sadarbību, lai izstrādātu novatoriskus rīkus ekotūrisma biznesa veicināšanai, galveno uzmanību pievēršot tādas novatoriskas formas kā pārveidojošais ekotūrisms attīstībai. Projekta aktivitātes tiks koncentrētas uz: i) informācijas izplatīšanu par labākajiem pionieriem pārveidojoša ekotūrisma iniciatīvām visā Baltijas jūras reģionā; ii) labākās prakses noteikšana, kā netradicionālus ekotūrisma pakalpojumu sniedzējus (ekociematus, lauksaimniekus, lauku kopienas, NVO utt.) iesaistīt tūrisma biznesā, izmantojot inovatīvus uzņēmējdarbības modeļus; iii) novatorisku reģionālās politikas rīku izstrāde ekotūrisma attīstībai, kas vērsta uz pāreju no nozaru tūrisma politikas uz starpnozaru sadarbības pārvaldību, kuras pamatā ir teritoriālās apkalpošanas koncepcija. Projektā tiks sniegtas stratēģiskas pamatnostādnes, kuras var izmantot, lai veicinātu pārveidojošu ekotūrismu kā reģionālās attīstības instrumentu no piecu ieinteresēto grupu sadarbības viedokļa (Quintuple spirāles pieeja): uzņēmēji, akadēmiskā vide, pilsoniskā sabiedrība (vietējie iedzīvotāji, tūristi un NVO), mediji politikas veidotāji reģionālā, nacionālā un Baltijas jūras reģiona līmenī. Ekotūrisma attīstībai jābūt balstītai uz zināšanām balstītu uzņēmējdarbību un novatoriskiem politikas lēmumiem, tāpēc galvenajam projektam netiek plānoti ieguldījumi.
Projekts uzsākts:
19.06.2020
Projekts pabeigts:
31.12.2021

Projekta partneri

Partnera statussPartnera nosaukumsPartnera valstsPlānošanas reģionsLV partnerim piešķirtais programmas finansējums, EURLV partnera nacionālais līdzfinansējums, EURKopā, EUR
VadošaisLithuanian Institute of Agrarian EconomicsLietuva.N/A000
IesaistītaisLatvijas UniversitāteLatvijaRīgas595010507000
IesaistītaisEuropean Rural Development NetworkPolija.N/A000
IesaistītaisCouncil of Municipalities of Sankt PetersburgKrievija.N/A000