Pirmā līmeņa finanšu kontrole

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra 58.protokola 45.§ (turpmāk – protokollēmums) noteikto nodrošina finanšu kontroli visās Ministru kabinetā apstiprinātajās 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējamās programmās, izņemot ESPON starpreģionu sadarbības programmu, tajā skaitā arī šo programmu tehniskās palīdzības finanšu kontroli.

Saskaņā ar VARAM 2014.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.329 „Par finanšu kontroles institūcijas nozīmēšanu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” finanšu kontroles institūcijas, kas atbildīga par 1.līmeņa kontroli, funkcijas izpildi nodrošina Investīciju uzraudzības departaments.

Finanšu kontroles institūcijas mērķis ir uzraudzīt, lai Eiropas Savienības piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši sākotnēji plānotajiem projekta mērķiem un prasībām, kas noteiktas Finansējuma līgumā, tieši piemērojamos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un attiecīgo programmu vadlīnijās (Programme Manual).


Finanšu kontroles institūcijas funkcijas:

Normatīvie akti.

COCOF pamatnostādnes ir Eiropas Komisijas izstrādāts dokuments, kas nosaka korekciju apjomus gadījumos, kad nav iespējams noteikt precīzu finansiālo ietekmi attiecībā uz konkrēto līgumu un tiek izmantotas, lai pēc iespējas samazinātu finanšu korekcijas apmēru atbilstoši pārkāpuma būtiskumam publiskā iepirkuma noteikumu neievērošanas gadījumos

Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, kurās tiek nodrošināta finanšu kontroles funkcija:

 

Finanšu kontroles institūcijas vadītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta direktors
Imants Klāvs

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departaments
Tālr. +371 66016772
E-pasts: fki@varam.gov.lv