Valsts līdzfinansējuma iespējas

Apstiprināto projektu partneriem – finansējuma saņēmējiem – kas ir reģistrēti Latvijā, ir iespēja pieprasīt valsts budžeta līdzfinansējumu programmas projektu īstenošanai!


Pamatojums tam ir Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.200 „Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.200).

1. Valsts budžeta līdzfinansējumam var pieteikties:

2. Valsts budžeta līdzfinansējumam jāpiesakās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM):

 vai

var pieteikties uz valsts budžeta līdzfinansējumu 5% apmērā no kopējā attiecināmā projekta partnera finansējuma projektā (85% - Programmas daļa, 5% - finansējuma saņēmēja daļa un 5% valsts budžeta līdzekļi), iesniedzot VARAM pieteikumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu attiecīgajam projektam (saskaņā ar MK noteikumu Nr.200 pielikumu).

 

Aicinām savlaicīgi informēt VARAM par Jūsu projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu!

 

Dita Ķikule
VARAM Attīstības instrumentu departamenta
inanšu un sertifikācijas nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026462
E-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv