Eiropas Komisija apstiprina INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam

Eiropas Komisija ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmu 2021.-2027.gadam (turpmāk– programma).

I

NTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programma 2021.-2027.gadam ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “labāka sadarbības pārvaldība”, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas. Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem, piemēram, pilnveidojot teritoriju attīstības plānus vietējā līmenī, teritoriju attīstības stratēģijas reģionālā līmenī vai sekmētu Kohēzijas politikas programmas 2021.-2027.gadam īstenošanu, pilnveidojot ministru kabineta noteikumus. Projekta partneri var sadarboties visos savstarpēji būtiskos politikas jautājumos atbilstoši savām reģionālajām vajadzībām, ja uz tiem attiecas Kohēzijas politikas mērķi.

Kopējais pieejamais ERAF finansējums starpreģionu sadarbības projektu īstenošanai ir 379 milj. eiro.  Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem – valsts budžeta iestādēm, pašvaldībām un to izveidotām iestādēm un 75% biedrībām un nodibinājumiem.

Finansējuma saņēmēji (projekta partneri) ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, kā arī biedrības un nodibinājumi. Programmas teritorija ietver visas ES dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici.

Visa aktuālā informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē – www.interregeurope.eu.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam, tai skaitā INTERREG EUROPE programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā.  Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472).