INTERREG Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas atbildīgajām iestādēm 2019.gadā uzsāka transnacionālās sadarbības programmas -  INTERREG Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem.

Programmas tematiskie virzieni:

  1. Inovatīvas sabiedrības (innovative societies)
  2. Ūdens viedas sabiedrības (water-smart societies)
  3. Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies)
  4. Sadarbības pārvaldība (cooperation governance)

Programmas īstenošanā būtiski šādi elementi:

  • atbalsts pārejai uz videi draudzīgāku un noturīgāku sabiedrību un ekonomiku;
  • orientācija uz klientu, lai publiskās iestādes spētu nodrošināt mērķa grupu (piemēram, uzņēmumu un kopienas) vajadzības;
  • zināšanu pārnese un spēju veidošana, lai sekmētu sabiedrības informētību un uzvedības maiņu.

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.

Programmas īstenošanu plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) un līdzfinansēt no Norvēģijas nacionālā finansējuma.

Kopējais ERAF finansējums programmai ir 250,9 miljoni euro.

Sākot no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 14.maijam, Programmas dokumenta projekts tika nodots publiskajai apspriešanai. Informācija par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem pieejama ŠEIT.

2021.gada 21.decembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.81, 55. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.980 “Par Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projektu”. Programmas apstiprināta Eiropas Komisijā 02.06.2022.

Otrais projektu konkurss (mazie projekti): 20.10.2022.- 26.01.2023. Projektu atlase: 2023. gada aprīlī (plānots atlasīt aptuveni 15-20 mazos projektus).

 

Projektu konkursa paziņojums.

Otrais projektu konkurss (pamatprojekti): 20.10.2022.- 14.03.2023. Projektu atlase: 2023. gada jūnijā (plānots atlasīt aptuveni 30 pamatprojektus).

 

Projektu konkursa paziņojums.

Vairāk informācijas Programmas tīmekļa vietnē: https://interreg-baltic.eu/gateway/

Programmas Kopīgā sekretariāta prezentācija par otro projektu konkursu pieejama ŠEIT.