URBACT IV programma 2021.-2027.gadam

2019-2021.gadā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar ES dalībvalstīm nodrošinājusi URBACT IV programmas dokumenta projekta sagatavošanu.  

URBACT IV programma koncentrējas uz atbalstu ES pilsētām un pašvaldībām, nodrošinot iespējas pašvaldībām no visas ES sadarboties, mācīties vienai no otras, pārņemt citu pašvaldību labākās prakses, stiprināt savu kapacitāti un izstrādāt integrētus pilsētvides politikas attīstības risinājumus (gan projektos, gan Programmas līmeņa aktivitātēs), vienlaikus saskaņotā veidā papildinot ERAF regulas projekta 12. pantā izklāstīto iniciatīvu – Eiropas pilsētiniciatīva (European Urban Initiative).

URBACT IV programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība” ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

URBACT IV programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici.

Kopējais URBACT IV programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 79,9 miljoni euro.

Sākot no 2021.gada 14.jūnija līdz 2021.gada 16.jūlijam, URBACT IV programmas dokumenta projekts ir nodots publiskajai apspriešanai. Par iespēju iesaistīties publiskās apspriešanas procesā informācija pieejama ŠEIT.

2021.gada 2.pusgadā notiks URBACT IV programmas dokumenta projekta apstiprināšana dalībvalstu nacionālajās valdībās, kam sekos tās iesniegšana Eiropas Komisijā. Sagaidāms, ka pirmais projektu konkurss tiks izsludināts jau 2021.gada beigās/ 2022.gada sākumā.