URBACT IV programma 2021.-2027.gadam

2019. - 2021. gadā Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar ES dalībvalstīm nodrošinājusi URBACT IV programmas (programma) dokumenta projekta sagatavošanu.  

Programma koncentrējas uz atbalstu ES pilsētām un pašvaldībām, nodrošinot iespējas pašvaldībām no visas ES sadarboties, mācīties vienai no otras, pārņemt citu pašvaldību labākās prakses, stiprināt savu kapacitāti un izstrādāt integrētus pilsētvides politikas attīstības risinājumus (gan projektos, gan programmas līmeņa aktivitātēs), vienlaikus saskaņotā veidā papildinot ERAF regulas projekta 12. pantā izklāstīto iniciatīvu – Eiropas pilsētiniciatīva (European Urban Initiative).

Programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība” ar mērķi uzlabot valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

Programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici, kā arī IPA valstis – Albāniju, Melnkalni, Serbiju, Ziemeļu Maķedoniju, Bosniju un Hercegovinu (to dalībai pieškirti papildus 5 miljoni euro no IPA instrumenta).

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 79,77 miljoni euro.

2021. gada 14.decembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.80, 30. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.941 “Par starpreģionu sadarbības programmas URBACT IV 2021. - 2027. gadam projektu”,  kam sekoja programmas iesniegšana Eiropas Komisijā.

Pirmais projektu konkurss Rīcības plānošanas tīkliem ir noslēdzies. Rezultāti ir pieejami šeit

Projektu konkurss Inovāciju pārneses tīkliem ir noslēdzies. Pirmā statistika ir pieejama šeit

Labās prakses konkurss: 2024. gada 15. aprīlis - 30. jūnijs.

  • Informatīvs pasākums latviešu valodā par Labās prakses konkursu - 07.05.2024, tiešsaistē. Aicinām sekot līdzi informācijai šeit.
  • Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama programmas mājaslapā.