Finanšu kontrole 2014.-2020.gadā

Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pamatojoties uz Ministru kabineta 2014.gada 28.oktobra 58.protokola 45.§ (turpmāk – protokollēmums) noteikto nodrošina finanšu kontroli visās Ministru kabinetā apstiprinātajās 2014.-2020.gada plānošanas perioda Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” no Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību instrumenta finansējamās programmās, izņemot ESPON starpreģionu sadarbības programmu, tajā skaitā arī šo programmu tehniskās palīdzības finanšu kontroli.

Saskaņā ar VARAM 2014.gada 28.oktobra rīkojumu Nr.329 „Par finanšu kontroles institūcijas nozīmēšanu Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmām 2014.-2020.gada plānošanas periodā” finanšu kontroles institūcijas, kas atbildīga par 1.līmeņa kontroli, funkcijas izpildi nodrošina Investīciju uzraudzības departaments.

Finanšu kontroles institūcijas mērķis ir uzraudzīt, lai Eiropas Savienības piešķirtie finanšu līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši sākotnēji plānotajiem projekta mērķiem un prasībām, kas noteiktas Finansējuma līgumā, tieši piemērojamos Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvajos aktos un attiecīgo programmu vadlīnijās (Programme Manual).


Finanšu kontroles institūcijas funkcijas:

  • izskatīt atbilstoši izlasei Latvijas finansējuma saņēmēja projekta ietvaros plānoto iepirkumu dokumentāciju  pēc iepirkuma izsludināšanas un iepirkumu procedūras norises dokumentāciju pirms iepirkuma līguma noslēgšanas un izsniegt atzinumu;
  • veikt izmaksu, kas iekļautas Latvijas finansējuma saņēmēja vai programmas institūcijas  projekta progresa pārskatā par īstenotajām projekta aktivitātēm un veiktajām izmaksām pārbaudi atbilstoši  ETS programmu vadlīnijās noteiktajiem pārbaudes veidiem vai finanšu kontroles institūcijas veiktajai izlasei, ja to pieļauj ETS programmas vadlīnijās minētie nosacījumi;
  • veikt konsolidētā pārskata pārbaudi par attiecīgo pārskata periodu, ja Latvijas finansējuma saņēmējs ir projekta vadošais partneris un ja tas ir nepieciešams saskaņā ar ETS programmas  vadlīnijās   noteikto;
  • veikt izlases pārbaudi projekta īstenošanas vietā pie Latvijas finansējuma saņēmēja vai programmas institūcijas.

Normatīvie akti.

Šīs pamatnostādnes ir Eiropas Komisijas izstrādāts dokuments, kas nosaka piemērojamo finanšu korekciju procentuālos apmērus publiskā iepirkuma regulējošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumā, ņemot vērā, ka iepirkumu jomā nav iespējams noteikt precīzu finansiālo ietekmi attiecībā uz konkrēto līgumu.

Eiropas Savienības Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmas, kurās tiek nodrošināta finanšu kontroles funkcija:

 

Finanšu kontroles institūcijas vadītājs
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departamenta direktors
Imants Klāvs

Kontaktinformācija
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas
Investīciju uzraudzības departaments
Tālr. +371 66016772
E-pasts: fki@varam.gov.lv
 

Ja Jums ir aizdomas par pārkāpumiem kādā Interreg projekta ieviešanā, aicinām vairāk informācijas meklēt šeit.