Igaunijas-Latvijas programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordinēšanu Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas nacionālo atbildīgo iestādi – Igaunijas Republikas Finanšu ministrija - nodrošinājusi Igaunijas-Latvijas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam projekta sagatavošanu. Programmas dokumenta projekta izstrādātājs ir Programmas Vadošā iestāde - Igaunijas Republikas Apvienotais Valsts pakalpojumu centrs.

       Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  • Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi

Sadarbības stiprināšanu starp izpētes, MVU un sabiedrisko sektoru, lai stimulētu inovācijas un uzņēmējdarbību. Transnacionālu inovāciju tīklu un klasteru izveide un stiprināšana un internacionalizācijas atbalsts. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

  • Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija

Darbības dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, piesārņojuma mazināšanai. Kopīgas darbības pārrobežu problēmu risināšanai programmas teritorijā, piemēram, kopīgo ūdenstilpņu piesārņojums, pārrobežu zaļo tīklojumu pārvaldība, dabas objektu attīstīšana atpūtas vajadzībām un ilgtspējīgam dabas tūrismam u.c..

  • Labāk savienota programmas teritorija

          Vietējo pierobežu ceļu uzlabošana

        !!! (N.B. diskusija par šīs prioritātes saturu (Politikas mērķis 3) joprojām ir sarunu priekšmets ar Eiropas Komisiju un                  iznākums var mainīties.)

  • Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze

Uz programmas teritorijas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma balstītu ilgtspējīgu un pieejamu tūrisma produktu kopīga izstrāde, Tūrisma piedāvājumu, apskates objektu, produktu un pakalpojumu pieejamības uzlabošana visām sabiedrības grupām.

  • Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība

Ilgtspējīgas sadarbības prakses izveide pierobežas reģionā pārrobežu stratēģiskajai plānošanai un efektīvai kopīgo pārrobežu izaicinājumu risināšanai, pilotaktivitātes un īstenoti risinājumi sabiedrisko pakalpojumu ieviešanai. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS 3 reģioni:

Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme;

Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 26 miljoni euro. 

Kopš Programmas dokumenta projekta izstrādes procesa sākuma 2019. gadā nacionālās un programmas iestādes ir nodrošinājušas abu valstu ieinteresēto pušu, potenciālo projektu pieteikumu iesniedzēju, ekspertu un sabiedrības plašu iesaisti. Kā viens no Programmas projekta izstrādes posmiem ir tā publiska apspriešana, kas notika 2021.gada rudenī.

2022.gada martā Programma tika iesniegta apstiprināšanai Eiropas Komisijā. Sagaidāms, ka pirmais projektu konkurss tiks izsludināts 2022.gada rudenī.

Gatavojoties pirmajam projektu konkursam, Programmas sekretariāts organizē četrus tematiskus seminārus. Aicinām piedalīties tajos visus interesentus. Vairāk informācijas šeit