Igaunijas - Latvijas programma 2021.-2027.gadam

Igaunijas - Latvijas programma 2021.-2027.gadam ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar Eiropas Savienības iekšējām robežām. 
 

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:

  • Kopīgi un viedi augoši uzņēmumi

Sadarbības stiprināšana starp izpētes, MVU un sabiedrisko sektoru, lai stimulētu inovācijas un uzņēmējdarbību. Transnacionālu inovāciju tīklu un klasteru izveide un stiprināšana un internacionalizācijas atbalsts. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

  • Ilgtspējīga un noturīga programmas teritorija

Darbības dabas aizsardzības un bioloģiskās daudzveidības uzlabošanai, piesārņojuma mazināšanai. Kopīgas darbības pārrobežu problēmu risināšanai programmas teritorijā, piemēram, kopīgo ūdenstilpņu piesārņojums, pārrobežu zaļo tīklojumu pārvaldība, dabas objektu attīstīšana atpūtas vajadzībām un ilgtspējīgam dabas tūrismam u.c.

  • Pieejamāka un ilgtspējīgāka pārrobežu tūrisma pieredze

Uz programmas teritorijas daudzveidīgā dabas un kultūras mantojuma balstītu ilgtspējīgu un pieejamu tūrisma produktu kopīga izstrāde, Tūrisma piedāvājumu, apskates objektu, produktu un pakalpojumu pieejamības uzlabošana visām sabiedrības grupām.

  • Vairāk sadarbības pārrobežu reģionos un kopīgu pakalpojumu attīstība

Ilgtspējīgas sadarbības prakses izveide pierobežas reģionā pārrobežu stratēģiskajai plānošanai un efektīvai kopīgo pārrobežu izaicinājumu risināšanai, pilotaktivitātes un īstenoti risinājumi sabiedrisko pakalpojumu ieviešanai. Šajā prioritātē ieguldījumi infrastruktūrā vai būvniecībā nav plānoti.

 

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS 3 reģioni:

Latvijā: Kurzeme, Pierīga, Rīga un Vidzeme;

Igaunijā: Lõuna-Eesti (Dienvidigaunija) un Lääne-Eesti (Rietumigaunija).

 

 

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi, privātie uzņēmumi.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 2021.–2027. gada periodam 24 miljoni euro no kopējā ERAF budžeta tiks piešķirti pārrobežu sadarbības projektu atbalstam.

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta funkcijas deleģētas Igaunijas Valsts Apvienotajām pakalpojumu centram (ar birojiem Tallinā un Tartu). Latvijas un Igaunijas nacionālās intereses tiek pārstāvētas, nodrošinot dalību Programmas Uzraudzības komitejā, atlasot projektus finansējuma piešķiršanai, kā arī uzraugot Programmas īstenošanas progresu.

 

Programmas pirmais projektu konkurss norisinājās no 2022.gada 7.novembra  līdz 2023.gada 15.februārim.

NOSLĒDZIES!

1.projektu konkursā tika apstiprināti 26 projekti, kopējais finansējums apstiprinātajiem projektiem ir 10,6 miljoni euro.

Informācija par 1.projektu konkursa rezultātiem publicēta programmas mājas lapā.

Otrais projektu konkurss: 04.09.2023.-04.01.2024.

Savukārt, 2023.g.14.septembrī tiks organizēts tiešsaistes seminārs par Programmas saturu un piedāvātām iespējām.

Ar otrā projekta konkursa aktuālo informāciju var iepazīties ŠEIT!

Informācija par projektu konkursiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē. N.B.!

Lūdzu ņemiet vērā, ka konsultācijas ar Programmas sekretariātu par projekta ideju pirms iesniegšanas katrā konkursā ir obligātas! Programmas sekretariāta kontaktinformācija ir šeit.

Programmas komunikācijas kanāli:

 

Programmas izsūtītās ZIŅU LAPAS šajā gadā:

 

Ja vēlaties pieteikties programmas Ziņu lapu saņemšanai savā e-pastā, lūgums pierakstīties mājas lapas sadaļā "Subscribe to newsletter​"kas atrodama lapas apakšpusē!