Valsts līdzfinansējuma iespējas 2014.-2020.gadam

Apstiprināto projektu partneriem – finansējuma saņēmējiem – kas ir reģistrēti Latvijā, ir iespēja pieprasīt valsts budžeta līdzfinansējumu programmas projektu īstenošanai!


Pamatojums tam ir Ministru kabineta 2015.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.200 „Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu finansējuma saņēmējiem no Latvijas” (turpmāk – MK noteikumi Nr.200).

1. Valsts budžeta līdzfinansējumam var pieteikties:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • Valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās funkcijas (​izņemot valsts kapitālsabiedrības, kas pilda valsts deleģētās funkcijas attiecībā uz publiskās infrastruktūras sakārtošanu un apsaimniekošanu​);
  • Pašvaldību kapitālsabiedrības, kas pilda pašvaldības deleģētās funkcijas;
  • Biedrības un nodibinājumi.

2. Valsts budžeta līdzfinansējumam jāpiesakās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM):

  • Ja finansējuma saņēmējs ir vadošais projekta partneris, tas triju mēnešu laikā pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas ar programmas vadošo iestādi

 vai

  • ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris, tas triju mēnešu laikā pēc partnerības līguma noslēgšanas vai pēc Finansēšanas līguma noslēgšanas, ja tas noslēgts pēc partnerības līguma, 

var pieteikties uz valsts budžeta līdzfinansējumu 5% apmērā no kopējā attiecināmā projekta partnera finansējuma projektā (85% - Programmas daļa, 5% - finansējuma saņēmēja daļa un 5% valsts budžeta līdzekļi), iesniedzot VARAM pieteikumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu attiecīgajam projektam (saskaņā ar MK noteikumu Nr.200 pielikumu).

 

Aicinām savlaicīgi informēt VARAM par Jūsu projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu!

 
  • Kontaktpersona jautājumos par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību:

Dita Ķikule
VARAM Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026462
E-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv