Latvijas - Lietuvas programma 2021.-2027.gadam

Latvijas-Lietuvas programma 2021.-2027.gadam  ir viena no 60 pārrobežu sadarbības programmām, kas darbojas gar Eiropas Savienības iekšējām robežām. Tā ir Latvijas  un Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam turpinājums.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem šādos tematiskajos virzienos: 

  1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; 
  2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība; 
  3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība; 
  4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls

Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), modernu, digitālu un interaktīvu tūrisma produktu izstrāde, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu, pieeju un instrumentu izstrāde sociālo pakalpojumu uzlabošana un vides pārvaldībā, to īstenošana, pilota darbības, nelielas investīcijas vides, tūrisma un sociālās jomas objektu infrastruktūras uzlabošanā. 

 

Programmas teritorijā ietilpst šādi NUTS 3 reģioni:
 
Latvijā: Kurzeme, Zemgale un Latgale
Lietuvā: Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķi
 

Programmas finansējuma saņēmēji ir valsts budžeta iestādes, pašvaldības un to izveidotās iestādes, biedrības un nodibinājumi.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un 2021.–2027. gada periodam 29,18 miljoni euro no kopējā ERAF budžeta tiks piešķirti pārrobežu sadarbības projektu atbalstam. 

ERAF līdzfinansējums finansējuma saņēmējiem sadarbības projektu īstenošanai ir 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta funkcijas deleģētas Viedās administrācijas  un reģionālās attīstības ministrija (Latvijā). Latvijas un Lietuvas nacionālās intereses tiek pārstāvētas, nodrošinot dalību Programmas Uzraudzības komitejā, atlasot projektus finansējuma piešķiršanai, kā arī uzraugot Programmas īstenošanas progresu.

 

Programmas pirmais projektu konkurss norisinājās no 2022.gada 28.novembra līdz 2023.gada 29.martam.

NOSLĒDZIES!

Informācija par 1.projektu konkursu un tā sākotnējā statistika publicēta programmas mājas lapā.

 

Informācija par projektu konkursiem ir atrodama Programmas tīmekļa vietnē. 

Programmas sekretariāta kontaktinformācija atrodama šeit.

Programmas komunikācijas kanāli: