Latvijas - Lietuvas programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā un Vadošā iestāde, sadarbībā ar Lietuvu nodrošinājusi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta (turpmāk - Programma) sagatavošanu.

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem šādos tematiskajos virzienos: 
  1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība; 
  2. Zaļa un ilgtspējīga attīstība; 
  3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība; 
  4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls
 
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), modernu, digitālu un interaktīvu tūrisma produktu izstrāde, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu, pieeju un instrumentu izstrāde sociālo pakalpojumu uzlabošana un vides pārvaldībā, to īstenošana, pilota darbības, nelielas investīcijas vides, tūrisma un sociālās jomas objektu infrastruktūras uzlabošanā. 
 
Programmas teritorija ietver Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķus Lietuvā, Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus Latvijā.  
 
 
Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 31,7 miljoni euro.
 
Publiskā apspriešana notiek no 2021.gada 23.jūlija līdz 2021.gada 22.augustam.
 
Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2021.gada 10.augustā plkst. 13:00-15:30, Zoom platformā. Sanāksmes darba kārtība un reģistrācijas saite dalībai sanāksmē pieejama ŠEIT.
 
Rakstiskus priekšlikumus par Programmas dokumenta projektu ar norādi “Priekšlikumi Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas dokumenta 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 22.augustam sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un vita.prokopovica@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.
 
Publiskajā apspriešanā nodotais dokuments latviešu (tulkojums) un angļu valodā pieejams VARAM tīmekļa (varam.gov.lv) vietnē ŠEIT.
 
2021.gada beigās notiks Programmas dokumenta projekta apstiprināšana Latvijas un Lietuvas valdībās, kam sekos tā iesniegšana Eiropas Komisijā. Sagaidāms, ka pirmais projektu konkurss tiks izsludināts 2022.gada rudenī.