Eiropas teritoriālā sadarbība jeb Interreg 2007.-2013.gadā

2007.-2013.gada periodā Eiropas Savienības struktūrfondu 3.mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība" stiprināja pārrobežu sadarbību ar kopēju vietēju un reģionālu ierosmju palīdzību, starpvalstu sadarbību ar tādu pasākumu palīdzību, kas veicināja integrētu teritoriālu attīstību saistībā ar ES prioritātēm, kā arī starpreģionu sadarbību un pieredzes apmaiņu attiecīgajā teritoriālajā līmenī.

Eiropas teritoriālās sadarbības programmas tika finansētas no Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzekļiem un Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumenta  (EKPI) līdzekļiem.

Tiesiskais regulējums Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim 2007.-2013.gadā

Tiesiskais regulējums Eiropas Kaimiņattiecību un partnerības instrumentam (EKPI):

Tiesiskais regulējums Eiropas teritoriālās sadarbības mērķim Latvijā:

Apstiprināti Eiropas teritoriālās sadarbības projekti ar Latvijas partneriem 

 

Vairāk informācijas par Eiropas teritoriālās sadarbības projektiem visā Eiropā  meklējiet https://www.keep.eu/