Centrālā Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar Igaunijas, Zviedrijas un Somijas atbildīgajām iestādēm 2019.gadā uzsāka Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi. 
 
Šobrīd sagatavots programmas dokumenta projekts, kas ietver dalībvalstu vienošanos par tās politikas mērķiem un specifiskiem atbalsta mērķiem, prioritātēm un indikatīvajām darbībām. Tāpat stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāts Vides pārskata (turpmāk – Vides pārskats) projekts.
 
Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp reģioniem šādos tematiskajos virzienos:
  1. Inovatīva uzņēmējdarbības attīstība;
  2. Centrālā Baltijas jūras reģiona vides un resursu izmantošana;
  3. Pieejams un iekļaujošs darba tirgus;
  4. Publiskie pakalpojumi un risinājumi pilsoņiem.
Programmā plānots atbalstīt šādas pārrobežu aktivitātes: produktu un pakalpojumu attīstība (tai skaitā publiskie pakalpojumi), procesu digitalizācija, izpratnes sekmēšana un prasmju attīstība, mārketinga aktivitātes, pieredzes apmaiņa un labās prakses pārņemšana, priekšizpēte un plānu izstrāde, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrāde un īstenošana, pilota darbības.
 
Programmas teritorija ietver 27 reģionus 4 valstīs: Latvijā, Igaunijā, Zviedrijā un Somijā, tai skaitā Ālandu salās. Latvijā tie ir Kurzemes, Vidzemes un Zemgales reģioni, Rīga un Pierīga.

 


 

 
 
 
Kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums programmai ir 126,7 miljoni euro
 
Sākot no 2021.gada 5.marta līdz 2021.gada 9.aprīlim Programmas dokumenta projekts un Vides pārskata projekts tika nodoti publiskajai apspriešanai. Par publiskās apspriešanas laikā saņemtajiem komentāriem informācija pieejama ŠEIT.
 
2021.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.73, 11. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.784 “Par Centrālā Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam projektu”. Programmas dokumenta projekts apstiprināts Eiropas Komisijā.
 

Pirmais projektu konkurss (regulārie projekti un mazie projekti) norisinājās no 2022.gada 10.februāra līdz 31.martam.

 

Vairāk informācijas par nākamajiem projektu konkursiem atrodama ŠEIT!

 

 

Programmas komunikācijas kanāli: