INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar visām ES dalībvalstu un partnervalstu iestādēm 2019.gadā uzsāka starpreģionu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi.

Šobrīd sagatavots programmas dokumenta projekts, kas ietver dalībvalstu un partnervalstu vienošanos par tās politikas mērķiem un specifiskiem atbalsta mērķiem, prioritātēm un indikatīvajām darbībām.

Lai sekmētu ES Kohēzijas politikas efektivitāti, Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas, tai skaitā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu. Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem. Rezultātā tiks stiprināta ES reģionu un dalībvalstu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija un izaugsme.

Programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “labāka sadarbības pārvaldība”, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

Programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici.
 

Sākot no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 23.aprīlim Programmas dokumenta projekts ir nodots publiskajai apspriešanai. Par iespēju iesaistīties publiskās apspriešanas procesā informācija pieejama ŠEIT.

 


2021.gada 2.pusgadā notiks Programmas dokumenta projekta apstiprināšana dalībvalstu nacionālajās valdībās, kam sekos tās iesniegšana Eiropas Komisijā. Sagaidāms, ka pirmais projektu konkurss tiks izsludināts jau 2021.gada beigās/ 2022.gada sākumā.

Programmas īstenošanu plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda.