INTERREG EUROPE programma 2021.-2027.gadam

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības (turpmāk – ES) Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā, sadarbībā ar visām ES dalībvalstu un partnervalstu iestādēm 2019.gadā uzsāka starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027.gadam (turpmāk - Programma) izstrādi.

Lai sekmētu ES Kohēzijas politikas efektivitāti, Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas, tai skaitā darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” īstenošanu. Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem. Rezultātā tiks stiprināta ES reģionu un dalībvalstu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija un izaugsme.

Programma ir veidota pamatojoties uz Interreg specifisko mērķi “labāka sadarbības pārvaldība”, lai uzlabotu valsts pārvaldes iestāžu un saistīto pušu institucionālās spējas pārvaldīt noteiktu teritoriju un īstenot teritoriju attīstības stratēģijas.

Programmas teritorija ietver visas Eiropas Savienības dalībvalstis, Norvēģiju un Šveici, kā arī Albāniju, Bosniju un Hercegovinu, Moldovu, Melnkalni, Ziemeļmaķedoniju, Serbiju un Ukrainu.

Kopējais Eiropas reģionālā attīstības fonda finansējums programmai ir 384 miljoni euro.

Sākot no 2021.gada 22.marta līdz 2021.gada 23.aprīlim Programmas dokumenta projekts tika nodots publiskajai apspriešanai. Informācija par publiskās apspriešanas procesā saņemtajiem komentāriem pieejama ŠEIT.

 


2021.gada 2.novembrī Ministru kabineta sēdē (prot. Nr.73, 19. §) tika apstiprināts Ministru kabineta rīkojums Nr.788 “Par starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE 2021.-2027.gadam projektu”. Programmas dokumenta projekts apstiprināts Eiropas Komisijā 05.07.2022.

Trešais projektu konkurss: 20.03.2024.-07.06.2024.

Projektu konkursa paziņojums un programmas īstenošanas nolikums pieejams ŠEIT.

Informatīvā pasākuma (05.04.2024.) finansējuma saņēmējiem Latvijā par programmas trešo projektu konkursu prezentācijas:

Vairāk informācijas Programmas tīmekļa vietnē: https://www.interregeurope.eu/.