Kas ir Interreg

Eiropas Strukturālo un investīciju fondu mērķis "Eiropas teritoriālā sadarbība" - jeb plašāk pazīstams kā Interreg ir Eiropas Savienības Kohēzijas politikas neatņemama sastāvdaļa.

Eiropas teritoriālā sadarbība un, jo īpaši, „pārrobežu sadarbība” ir Eiropas integrācijas pamatā, kas ilgtermiņā veido sadarbības kultūru un kopīgas tradīcijas.

Eiropas teritoriālās sadarbība ir vērsta uz harmonisku ekonomisko, sociālo un teritoriālo attīstību visos Eiropas Savienības reģionos. Tā veido pamatu kopīgu aktivitāšu īstenošanai (piemēram, pieredzes un zināšanu pārnese, kapacitātes paaugstināšana, utt.) starp dažādu dalībvalstu nacionālajiem, reģionālajiem un vietējā līmeņa partneriem, un kopīgu pakalpojumu attīstībai, kā arī  kopīgām pārrobežu investīcijām.

Interreg programmu un projektu darbība ir vērsta uz vairāku dalībvalstu kopēju problēmu risināšanu un reģionu potenciāla izmantošanu noteiktā jomā, piemēram, inovāciju, uzņēmējdarbības, mobilitātes, nodarbinātības, integrācijas, vides aizsardzības un ilgtspējas, pilsētvides attīstības, institucionālās pārvaldības jomās, u.c. Kopīgu investīciju rezultātā tiek radīta kopīga infrastruktūra un nodrošināts kopīgs aprīkojums, kuru izmanto vairāku dalībvalstu iestādes, operatīvie dienesti un iedzīvotāji.

Projektu īstenošanas pamatprincipi:

 • kopīga projekta izstrāde
 • kopīga pārvaldība (personāls)
 • kopīga finansēšana
 • kopīga īstenošana

Vadošā partnera princips ir svarīga Interreg programmu iezīme. Saskaņā ar to, darbību veic vairāki partneri, no kuriem viens darbojas kā vadošais. Vadošais partneris veido oficiālu saikni starp projekta partneriem un attiecīgo programmu.

Interreg atbalsta trīs veidu sadarbības programmu īstenošanu visā Eiropā un tās kaimiņvalstīs:

 1. pārrobežu sadarbība
 2. transnacionālā sadarbība un
 3. starpreģionu sadarbība visām Eiropas valstīm.

Latvija piedalās Interreg programmās un projektos kopš 2004.gada, taču Eiropā sadarbības programmas darbojas jau no 1990.gada un 2020.gadā kopā nosvinējām Interreg programmu 30 gadu jubilejuSadarbojoties ar kaimiņiem un partneriem pāri robežai esam daudz sasnieguši un daudz mācījušies, t.sk., meklēt kopīgus risinājumus uz sociālekonomiskiem izaicinājumiem, dalīties pieredzē, kopā plānot ilgtermiņā un investēt mūsu reģionos. 

2014.-2020.gada periodā Latvijas reģioni piedalās 9 Interreg programmās.

2021.-2027.gada periodā Latvijā reģioni piedalās 7 Interreg programmās.

NB! Programmu un projektu īstenošana notiek angļu valodā.

Lēmumus par projektu apstiprināšanu un programmas ieviešanas jautājumiem pieņem attiecīgās programmas starptautiskā Uzraudzības komiteja/Vadības komiteja.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas un nodrošina Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa politikas izstrādi un Interreg programmu koordinēšanu Latvijā, t.sk:


 • sagatavo tiesību aktus programmu un projektu ieviešanai (saite uz sadaļu: )
 • pārstāv Latviju kā programmas dalībvalsts Uzraudzības / Vadības komitejās sēdēs un lēmumu pieņemšanā
 • veic finanšu kontroli Latvijas projektu partneru īstenotajām aktivitātēm (saite uz sadaļu: Finanšu kontrole un audits)
 • piešķir valsts budžeta līdzfinansējumu projektu partneriem no Latvijas​ (saite uz sadaļu​Valsts līdzfinansējums)
 • veic publicitātes un komunikācijas aktivitātes
 

Katrai Interreg programmai ir izveidota sava Vadošā iestāde, kas atrodas vienā no programmas dalībvalstīm, bet strādā visu iesaistīto valstu labā. Vadošās iestādes nodrošina programmu ieviešanu un uzraudzību, t.sk:

 • izstrādā programmas un projektu īstenošanas procedūras, ko apstiprina Uzraudzība komiteja
 • slēdz līgumus par projektu ieviešanu
 • veic maksājumus projektiem

Turklāt, ir izveidoti programmu Sekretariāti, kas sniedz atbalstu potenciālajiem projektu iesniedzējiem un turpmāk – projektu īstenotājiem, t.sk. konsultē par programmu, projektu konkursa nosacījumiem, projektu ideju atbilstību programmas prioritātēm.
 

NB! Sekretariāts ir galvenais konsultatīvais, atbilžu uz jautājumiem un informācijas sniedzējs, kas strādā pa tiešo ar projektu pieteicējiem vai partneriem!

 

Vairākām programmām ir Informācijas punkti, kas atbalsta projektu partnerus savā reģionā vai valstī, nodrošinot saprotamākas info saņemšanu nacionālajās valodās.

Programmas iestāžu konktaktinformācija ir atrodama šī tīmekļa vietnē katras programmas sadaļā ŠEIT.