Valsts līdzfinansējuma iespējas 2021-2027

Apstiprināto projektu partneriem - finansējuma saņēmējiem - kas ir reģistrēti Latvijā, ir iespēja pieprasīt valsts budžeta līdzfinansējumu programmas projektu īstenošanai!

Pamatojums tam ir Ministru kabineta 2022.gada 20.septembra noteikumi Nr.586„Valsts budžeta līdzekļu piešķiršanas kārtība un kritēriji Latvijas Republikā reģistrētiem Eiropas teritoriālās sadarbības mērķa (Interreg) programmu 2021.–2027. gadam finansējuma saņēmējiem” (turpmāk – MK noteikumi Nr.586).

1. Valsts budžeta līdzfinansējumam var pieteikties:

  • Pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • Pašvaldību kapitālsabiedrības, kas īsteno projektus attiecībā uz pašvaldību deleģēto funkciju veikšanu;
  • Biedrības un nodibinājumi.

2. Valsts budžeta līdzfinansējumam jāpiesakās Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM):

  • Ja finansējuma saņēmējs ir vadošais projekta partneris, tas triju mēnešu laikā  pēc projekta īstenošanas līguma noslēšanas ar programmas vadošo iestādi

 vai

  • ja finansējuma saņēmējs ir projekta partneris, tas triju mēnešu laikā pēc partnerības līguma noslēgšanas vai pēc projekta īstenošanas līguma noslēgšanas, ja tas noslēgts pēc partnerības līguma, 

var pieteikties uz valsts budžeta līdzfinansējumu 10 % apmērā no kopējā attiecināmā projekta partnera finansējuma projektā (80% - programmas daļa, 10% - finansējuma saņēmēja daļa un 10% valsts budžeta līdzekļi), iesniedzot VARAM pieteikumu par valsts budžeta līdzekļu pieprasījumu attiecīgajam projektam (saskaņā ar MK noteikumu Nr.586 pielikumu).

 

Aicinām savlaicīgi informēt VARAM par Jūsu projekta īstenošanai nepieciešamā valsts budžeta līdzfinansējuma apjomu!

 
  • Kontaktpersona jautājumos par valsts budžeta līdzfinansējuma piešķiršanas kārtību:

Dita Ķikule
VARAM Attīstības instrumentu departamenta
Teritoriālās sadarbības nodaļas vecākā eksperte
Tālr. +371 67026462
E-pasts: dita.kikule@varam.gov.lv