EIROPAS KOMISIJA APSTIPRINA INTERREG VI-A LATVIJAS-LIETUVAS PĀRROBEŽU SADARBĪBAS PROGRAMMU 2021. - 2027. GADAM

Eiropas Komisija š.g. 4. oktobrī ir apstiprinājusi Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” Interreg VI-A pārrobežu sadarbības programmu 2021. - 2027. gadam (turpmāk– programma).

Programmas mērķis ir stiprināt sadarbību starp Latvijas un Lietuvas reģioniem.

Atbalsts pārrobežu sadarbības aktivitātēm plānots četros prioritārajos sadarbības virzienos: 

1. Institucionālo spēju stiprināšana un iedzīvotāju sadarbība

2.  Zaļa un ilgtspējīga attīstība

3. Sociāli iekļaujoša sabiedrība

4. Tūrisma, dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma ekonomiskais potenciāls

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais pieejamais ERAF finansējums pārrobežu sadarbības projektu īstenošanai ir 29,1  milj. eiro. Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt līdzfinansējumu projekta aktivitāšu īstenošanai 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem.

Finansējuma saņēmēji (projekta partneri)  var būt valsts budžeta iestādes, t.sk. universitātes un zinātniskās institūcijas, pašvaldības un to izveidotās iestādes, valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības, kā arī biedrības un nodibinājumi.

Programmas teritorija ietver Kurzemes, Zemgales un Latgales reģionus Latvijā un Klaipēdas, Telšu, Šauļu, Paņevežas un Utenas apriņķus Lietuvā.

Programmas pirmais projektu konkurss tiks organizēts 2022. gada novembrī.

Visa aktuālā informācija par programmu pieejama tīmekļa vietnē https://latlit.eu/.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk – VARAM) pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021. - 2027. gadam, tai skaitā  programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā.  Kontaktpersona VARAM: Vita Prokopoviča (vita.prokopovica@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026471).