Interreg Baltijas jūras reģiona programma 2021.-2027.gadam izsludina projektu platformu konkursu


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk–VARAM) aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk–programma) projektu platformu konkursā, kas atvērts no 2024.gada 26.jūnija līdz 2024.gada 9.decembrim.

Projektu platformas atbalsta programmas vispārējo mērķi ar transnacionālās sadarbības palīdzību veicināt pāreju uz zaļākām un noturīgākām kopienām un ekonomikām Baltijas jūras reģionā.

Projektu platformu konkurss atvērts šādos tematiskajos virzienos:

  • Inovatīvas sabiedrības
  • Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības
  • Klimata neitrālas sabiedrības.

Projektu platformas ir programmas kapitalizācijas rīks, kas ļauj projektu partneriem konsolidēt Interreg Baltijas jūras reģiona programmas projektu rezultātus un integrēt tos ar citu finanšu instrumentu finansēto projektu rezultātiem. Projektu platformas palīdz valsts pārvaldes iestādēm un ar konkrētu jomu saistītām organizācijām izmantot konsolidēto projektu rezultātus savā darbā, uzlabojot to spēju pārvaldīt attiecīgo jomu efektīvāk. Projektu platformā sadarbības iznākums var būt risinājumu datu bāze, vadlīnijas, rekomendācijas, ceļvedis, rīcības plāns, jaunizveidotu vai jau esošo sadarbības ietvaru/struktūru attīstība attiecīgajā tematiskajā jomā.

Projektu platformas tiek veidotas kā projekts, iesaistot partnerus no Interreg Baltijas jūras reģiona programmā īstenojamiem vai noslēgtiem projektiem un partnerus no projektiem, kas finansēti no citiem finanšu instrumentiem. Tāpat partnerībā var iesaistīt Eiropas Savienības Stratēģijas Baltijas jūras reģionam politikas jomu koordinatorus un citas Baltijas jūras reģiona organizācijas.

Projektu platformas projektu var veidot partneri no vismaz diviem projektiem, kas finansēti Interreg Baltijas jūras reģiona programmā un partneri no vismaz viena projekta, kas finansēts citos finanšu instrumentos (programmās). Ieteicams partnerības veidot arī plašākas iesaistot partnerus no vairākiem projektiem, kas finansēti dažādos finanšu instrumentos.

Projekta partnerībā jāiesaistās vismaz trīs partnera iestādēm no trīs dažādām programmas dalībvalstīm (Dānija, Igaunija, Somija, Vācija, Latvija, Lietuva, Polija, Zviedrija, Norvēģija). Vienam no partneriem jāuzņemas Vadošā partnera loma, pārējie partnerībā iesaistītie piedalās kā projekta partneri.

Programmu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un kopējais platformas finansējums var būt līdz 1.2 milj. euro. Projektu īstenošanas ilgums ir līdz 36 mēnešiem.

Finansējuma saņēmēji var būt valsts, reģionālās un vietējās publiskās pārvaldes iestādes (tai skaitā universitātes un zinātniskās institūcijas), nevalstiskās organizācijas, privātie uzņēmumi.

Finansējuma saņēmējiem būs iespēja saņemt programmas ERAF līdzfinansējumu 80% apmērā no attiecināmajiem izdevumiem, pašiem partneriem jānodrošina līdzfinansējums 20% apmērā.

Sīkāka informācija par programmas projektu platformu konkursa nosacījumiem, saistītajiem dokumentiem, informatīviem materiāliem, kā arī projektu ideju un partnerības izveides platformu ir pieejama programmas tīmekļa vietnē ŠEIT

Projekta idejas veidlapas iesniegšana – konsultācijas ar programmas Vadošo iestādi/Kopīgo sekretariātu ir priekšnoteikums un obligāts solis, lai pieteiktos finansējumam programmā. Tikai tie projektu iesniedzēji, kuri konsultēsies par savu projekta ideju, saņems piekļuvi elektroniskajai sistēmai “BAMOS+” projekta iesniegšanai. Termiņš projekta idejas iesniegšanai programmas Vadošajai iestādei/Kopīgajam sekretariātam – 2024.gada 21.oktrobris. Vairāk par konsultāciju procesu un projektu iesniegšanu programmas tīmekļa vietnē ŠEIT. Pilna projekta pieteikuma iesniegšana ir līdz 2024.gada 9.decembrim.

Jautājumu gadījumā, aicinām sazināties ar programmas Vadošās iestādes/Kopīgā sekretariāta pārstāvjiem: info@interreg-baltic.eu.

VARAM pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” (Interreg) programmu 2021.-2027.gadam, tai skaitā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas īstenošanas koordinācijai Latvijā. Kontaktpersona VARAM: Ilga Gruševa (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: +371 67026472).

Vairāk informācijas par Interreg programmu aktualitātēm Latvijā: https://www.interreg.lv/lv/ un https://www.facebook.com/Interreg.lv.