Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja atlasa 17 projektus finansējuma piešķiršanai


2021.gada 14.-15.jūnijā Varšavā, Polijā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasījusi 17 projektus finansējuma piešķiršanai mazo projektu 1.konkursā. Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Norvēģijas nacionālā finansējuma inovāciju, vides un klimata pārmaiņu jomās.
 

Latvijas partneri piedalās 13 projektos, vienā no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu:

 • BSR Food Coalition
 • Prosper BSR
 • StratKIT+
 • Lakes connect
 • BEACON
 • BaltSusBoating 2030
 • BalMarGrav
 • GlassCircle
 • ChemClimCircle
 • Blue-Green Bio Lab
 • BREC
 • BEST ACE
 • BOWE2H 


Latvijas projektu partneru loks ir plašs, ietverot reģionāla un vietēja līmeņa iestādes, universitātes, nevalstiskās organizācijas un komersantus.

Īpaši atzīmējama ir vietējo pašvaldību aktivitāte dalībai transnacionālās sadarbības projektos, piemēram, Smiltenes novada pašvaldība īstenos “ChemClimCircle” projektu, kas ir vērsts uz zaļā un aprites publiskā iepirkuma procedūru ieviešanu pašvaldību līmenī, kas mazāk kaitē klimatam, mazāk rada atkritumus, efektīvāk izmanto resursus, un mazina kaitīgu ķīmisku vielu klātbūtni. Smiltene šajā projektā pilotēs iepirkumus, un vēlāk ar savu pieredzei var motivēt arī citas Latvijas pašvaldības sekot šim piemēram.

Gulbenes novada pašvaldība īstenos projektu “Lakes connect”, kas vērsts uz dabas resursu (ezeru) saglabāšanu un ilgtspējīgu izmantošanu. Projektā tiks pētīta un analizēta situācija Gulbenes novada Ludzas, Stāmerienas un Kaļņa ezeros, kas ir ar vislielāko tūrisma noslodzi Gulbenes novadā. Projekta ietvaros plānots izstrādāt Latvijas situācijai pielāgotus praktiskus ierosinājumus, kā mazināt tūrisma nozares atstāto ietekmi uz ūdeņu ekoloģisko stāvokli ilgtermiņā.

Valmieras novada pašvaldība īstenos projektu “GlassCircle”, kas risinās būtiskus stikla šķiedras industrijas transformācijas un aprites jautājumus. Sadarbības ietvaros tiks izstrādāts uzņēmējdarbības modelis aprites ekonomikai stikla šķiedras nozarē. Rīgas Tehniskā universitāte projektā ir uzņēmusies Vadošā partnera lomu.

Savukārt, Rīgas pašvaldība īstenos projektu “SratKIT+”, kas rosinās inovatīvus veidus resursu efektīviem un videi draudzīgiem publiskajiem piedāvājumiem iedzīvotājiem. Projekta ietvaros tiks izstrādāts rīks sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniedzējiem, skolu ēdnīcām, kā arī citiem sabiedrisko maltīšu organizētājiem, tai skaitā krīzes apstākļos. Projekta ietvaros plānota sadarbība starp pašvaldībām un vietējiem uzņēmējiem, kuri ēdināšanas pakalpojumus nodrošina.

Indikatīvais Latvijas projektu partneriem piešķirtais finansējums ir 827 000 EUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu. Precīzs Latvijas projektu partneriem piešķirtais finansējums būs zināms pēc programmas Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpildes, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas līgumu noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  (INTERREG) programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.

Vairāk informācija  par programmas Uzraudzības komitejā atlasītajiem projektiem pieejama programmas tīmekļa vietnē ŠEIT.