Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam Uzraudzības komiteja atlasa 31 pamatprojektu finansējuma piešķiršanai


2022.gada 22.-23.septembrī Ķīlē, Vācijā Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam (turpmāk – programma) Uzraudzības komiteja atlasījusi 31 projektu finansējuma piešķiršanai pamatprojektu 1.konkursā. Projekti tiks finansēti no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem un Norvēģijas nacionālā finansējuma inovāciju, vides un klimata pārmaiņu jomās.

Latvijas partneri piedalās 28 projektos, piecos no tiem uzņemoties Vadošā partnera lomu. Piemēram, Rīgas dome īstenos “NonHazCity 3” projektu, kura mērķis ir samazināt bīstamo vielu emisijas no būvmateriāliem, ēkām un būvlaukumiem, aizsargājot ūdens vidi un cilvēku veselību. Projektā tiks izstrādāti būvniecības un ēku pārvaldības procedūru stratēģiskie risinājumi, praktiski un tehniski risinājumi būvniecības veikšanai, kā arī risinājumi komunikācijas un izglītības pasākumiem. Savukārt, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) projektā “BalticSea2Land” nodrošinās iespēju aktualizēt piekrastes zonas attīstības plānošanai un novērtēšanai Latvijā nepieciešamos datus un izveidot ģeogrāfiskās informācijas sistēmas (turpmāk – ĢIS) platformu/rīku datu uzkrāšanai un ērtai lietošanai. Izveidotā ĢIS platforma palīdzēs izstrādāt reģionālā līmeņa tematisko plānu integrētai piekrastes ūdeņu un sauszemes piekrastes plānošanai Kurzemes plānošanas reģionā, kā arī vietējā līmeņa tematisko plānu nozaru interešu pārvaldībai, izmantojot dažādus sadarbības modeļus.

Apstiprināto projektu saraksts pieejams programmas tīmekļa vietnē.

Latvijas projektu partneru loks ir plašs, ietverot nacionāla, reģionāla un vietēja līmeņa iestādes, universitātes, nevalstiskās organizācijas un komersantus.

Indikatīvais Latvijas projektu partneriem piešķirtais finansējums ir 10,5 MEUR Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļu. Precīzs Latvijas projektu partneriem piešķirtais finansējums būs zināms pēc programmas Uzraudzības komitejas noteikto nosacījumu izpildes, tehniskajiem precizējumiem un finansēšanas līgumu noslēgšanas ar programmas Vadošo iestādi.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, ūdens resursu efektīvas izmantošanas un ilgtspējīgus klimata risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona iedzīvotājiem.

Uzraudzības komiteja ir lēmumu pieņēmēja institūcija attiecībā uz programmas ieviešanas jautājumiem, tai skaitā programmas dokumentiem, projektu konkursu nosacījumiem un projektu atlasi finansējuma piešķiršanai. Latviju programmas Uzraudzības komitejā pārstāv VARAM kā Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība”  (INTERREG) programmu Nacionālā atbildīgā iestāde.