Izsludināts trešais projektu konkurss INTERREG EUROPE programmā 2021.-2027.gadam


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija aicina piedalīties INTERREG EUROPE starpreģionu sadarbības programmas 2021.-2027.gadam trešajā projektu konkursā. Projektu konkurss norisinās no 2024.gada 20.marta līdz 7.jūnijam.

Programma atbalstīs pieredzes apmaiņu, inovatīvu pieeju izmantošanu un kapacitātes veidošanu ar mērķi veicināt reģionālās attīstības politikas instrumentu, tai skaitā Kohēzijas politikas darbības programmas 2021.-2027.gadam īstenošanu.

Ar reģionālās attīstības politikas instrumentu tiek saprasts jebkurš politikas plānošanas dokuments, stratēģija, likums, Ministru kabineta noteikumi, ko izstrādā publiskās pārvaldes iestādes un, kuru pilnveide var sniegt ieguldījumu noteiktas teritorijas attīstībai.

Tas tiks paveikts atbalstot un sekmējot politikas apguvi, daloties ar zināšanām un informāciju, nododot labo praksi nacionālām, reģionālām un vietējām pārvaldes iestādēm, kā arī citiem reģionālās politikas dalībniekiem. Rezultātā tiks stiprināta Eiropas Savienības reģionu un dalībvalstu ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija un izaugsme.

Projektus iespējams iesniegt visos programmas tematiskajos virzienos: viedāka Eiropa, zaļāka Eiropa, savienotāka Eiropa, sociālāka Eiropa, Eiropa tuvāk pilsoņiem un labāka sadarbības pārvaldība.

Projekta partnerībā jāpiedalās partneriem no vismaz trim valstīm.

Programmas atbalstam var pieteikties organizācijas no visas Eiropas Savienības teritorijas, Norvēģijas un Šveices, kā arī Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Moldovas, Melnkalnes, Ziemeļmaķedonijas, Serbijas un Ukrainas:

  • valsts budžeta iestādes;
  •  no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātās publiskās personas un to izveidotās iestādes;
  • pašvaldības un to izveidotās iestādes;
  • biedrības un nodibinājumi.

Privātais sektors projektos var piedalīties ar savu finansējumu.

Trešajā projektu konkursā pieejamais programmas Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ir līdz 130 milj. euro.

Programmas ERAF līdzfinansējuma likme valsts budžeta iestādēm, no valsts budžeta daļēji finansētām atvasinātām publiskām personām un to izveidotām iestādēm, kā arī pašvaldībām un to izveidotām iestādēm ir 80% no attiecināmajiem izdevumiem, savukārt biedrībām un nodibinājumiem 70%. Līdzfinansējums attiecīgi 20% un 30% apmērā jānodrošina projekta partneriem.

Ņemot vērā, ka programmas valoda ir angļu valoda, projektu pieteikumi jāiesniedz angļu valodā.

Projektu konkursa nosacījumi, saistītie dokumenti un cita noderīga informācija pieejama Programmas tīmekļa vietnē.

Finansējuma saņēmējiem Latvijā aicinām reģistrēties dalībai informatīvajā pasākumā par programmas trešo projektu konkursu, kas notiks š.g. 5.aprīlī, tiešsaistes platformā TEAMS. Vairāk informācijas un reģistrācija ŠEIT. 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar programmas Kopīgā Sekretariāta pārstāvjiem (https://www.interregeurope.eu/our-team), kā arī programmas Nacionālā kontaktpunkta Latvijā kontaktpersonu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā Ilgu Gruševu (ilga.gruseva@varam.gov.lv; tālr.: 67026472).

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija pilda Nacionālās atbildīgās iestādes funkcijas Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu īstenošanas koordinācijas nodrošināšanai Latvijā, tai skaitā starpreģionu sadarbības programmas INTERREG EUROPE īstenošanas koordinācijai Latvijā.