Piedalies Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta publiskajā apspriešanā


Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija kā Nacionālā atbildīgā iestāde par Eiropas Savienības Kohēzijas politikas mērķa “Eiropas teritoriālā sadarbība” programmu izstrādi un īstenošanas koordināciju Latvijā līdz 14.maijam aicina piedalīties Interreg Baltijas jūras reģiona programmas 2021.-2027.gadam dokumenta projekta publiskajā apspriešanā.

Programmas dokumenta projekts izstrādāts sadarbībā ar Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Dānijas, Lietuvas, Vācijas, Polijas, Norvēģijas, Krievijas un Baltkrievijas atbildīgajām iestādēm.

Programmas mērķis ir ar transnacionālās sadarbības palīdzību praksē īstenot inovatīvus, uz ūdens ekonomiju vērstus un klimata neitrālus risinājumus, nodrošinot ieguvumu visiem Baltijas jūras reģiona pilsoņiem.

Programmas tematiskie virzieni:

  1.  Inovatīvas sabiedrības (innovative societies)
  2. Uz ūdens ekonomiju vērstas sabiedrības (water-smart societies)
  3. Klimata neitrālas sabiedrības (climate-neutral societies)
  4. Sadarbības pārvaldība (cooperation governance)

Programmas īstenošanā būtiski šādi elementi:

  •  atbalsts pārejai uz videi draudzīgāku un noturīgāku sabiedrību un ekonomiku;
  •  orientācija uz klientu, lai publiskās iestādes spētu nodrošināt mērķa grupu (piemēram, uzņēmumu un kopienas) vajadzības;
  •  zināšanu pārnese un spēju veidošana, lai sekmētu sabiedrības informētību un uzvedības maiņu.

Programmā plānots atbalstīt transnacionālās sadarbības aktivitātes institucionālo spēju sekmēšanai, t.sk. kopīgu plānu, metodoloģiju, ceļa karšu izstrādi, pieredzes apmaiņu, normatīvo aktu pilnveidošanu un politiku sekmēšanu, jaunu metožu un tehnoloģiju izstrādi, kā arī testēšanu ar pilota aktivitāšu palīdzību.
 

Latvijā Programmas projekts nodots publiskajai apspriešanai no 2021.gada 12.aprīļa līdz 2021.gada 14.maijam.


Programmas dokumenta projekts latviešu un angļu valodās pieejams Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (turpmāk - VARAM) tīmekļa vietnē ŠEIT.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi “Priekšlikumi Interreg Baltijas jūras reģiona programmas dokumenta 2021.-2027.gadam projektam” līdz 2021.gada 14.maijam sūtīt pa pastu VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīgā) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv un ilga.gruseva@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

2021.gada 2.pusgadā notiks Programmas dokumenta projekta apstiprināšana dalībvalstu nacionālajās valdībās, kam sekos tās iesniegšana Eiropas Komisijā. Sagaidāms, ka pirmais projektu konkurss tiks izsludināts jau 2021.gada beigās/ 2022.gada sākumā.

Programmas īstenošanu plānots finansēt no Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instrumenta un līdzfinansēt no Norvēģijas un Krievijas nacionālā finansējuma.