Svarīga informācija Latvijas pašvaldībām, kas sagatavo pieteikumus Latvijas-Lietuvas programmas 3.projektu konkursā

 

2019.gada 11.jūnijā Ministru kabinetā tika izskatīts jautājums par pašvaldību aizņēmumiem, t.sk. Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda (turpmāk – ES fondi) projektu īstenošanai, akcentējot ievērojamo neattiecināmo izmaksu īpatsvaru pašvaldību aizņēmumu pieprasījumos (MK 11.06.2019 sēdes prototokollēmuma Nr.28 34.§)

Ministru kabinets pieņēma lēmumu uzdot “ministrijām un Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai, izvērtējot pašvaldību ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu iesniegumus, ņemt vērā noteikto ierobežojumu uz projekta neattiecināmajām izmaksām un iespēju pašvaldībām tās finansēt no sava budžeta līdzekļiem”. Tāpat MK lēmums paredz atbalstīt risinājumu, kas paredz, ka prioritāri tiek izsniegti aizņēmumi “ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai ar aizņēmuma apmēru, kas nepārsniedz projekta attiecināmo izmaksu kopsummu”.

Līdz ar to aicinām Latvijas  pašvaldības, kas sagatavo pieteikumus iesniegšanai Latvijas-Lietuvas programmas 3.projektu konkursā, plānot projekta aktivitātes, rēķinoties ar Ministru kabineta lēmumā noteiktajiem ierobežojumiem. 

 

Ja pašvaldība plāno projektā neattiecināmās izmaksas, nepieciešams plānot to finansēšanu no pašvaldības budžeta līdzekļiem, nevis aizņemoties no valsts budžeta līdzekļiem.

 

Šai informācijai ir jābūt norādītai projekta pieteikumā un tā tiks izskatīta Latvijas-Lietuvas programmas 3.projektu konkursa administratīvās vērtēšanas laikā.

Informāciju sagatvoja:

Jānis Vanags

Tālr. +371 67026937

Epasts: janis.vanags@varam.gov.lv