Interreg projektu sasniegumi 20 gadu laikā: #1 Uzņēmējdarbības attīstība un digitalizācija


Pēdējo 20 gadu laikā, kopš esam Eiropas Savienībā, Latvijas partneri, sadarbojoties ar kaimiņvalstu un Eiropas reģioniem, ir paveikuši daudz. Šajā rakstā aplūkosim galvenos sasniegumus, kas tika paveikti Interreg projektu laikā, lai stiprinātu un attīstītu uzņēmējdarbību dažādās nozarēs.

Šie pasākumi ir veicinājuši ne tikai Latvijas, bet arī visa Baltijas jūras reģiona uzņēmējdarbības attīstību un konkurētspēju:

 1. Uzņēmēju prasmju attīstība: Veicinātas Latvijas uzņēmēju prasmes un zināšanas uzņēmējdarbībā, lai viņi veiksmīgāk konkurētu tirgū.
 2. Konsultācijas. Tīklošanās. Atbalsts: Sniegtas konsultācijas par uzņēmējdarbības jautājumiem. Izveidoti uzņēmējdarbības un pētniecības tīkli. Sniegts nefinansiāls atbalsts, kā rezultātā uzlaboti uzņēmējdarbības modeļi un produkti, atklāti jauni tirgi.
 3. Sadarbība produktu izveidē: Uzņēmēji sadarbojās, veidojot kopīgus produktus un ieviešot mārketinga pasākumus dažādās nozarēs, piemēram, medicīnā, IT, pārtikas rūpniecībā, ģeodatu risinājumos, izglītībā un radiācijas mērīšanas tehnoloģijās, kā arī putnkopībā.
 4. Uzņēmējdarbības paplašināšana: Attīstītas prasmes un sniegts atbalsts uzņēmējiem jaunu tirgu apgūšanā ārpus Eiropas Savienības.
 5. Pārrobežu uzņēmumi: Sekmēta kopīgu pārrobežu uzņēmumu izveide, stiprinot Centrālo Baltijas jūras reģionu kā globāli konkurētspējīgu centru pārrobežu spēļu industrijas jaunuzņēmumiem un uzņēmumiem.
 6. Lauku uzņēmējdarbība: Palīdzēts maziem un vidējiem pārtikas nozares uzņēmumiem lauku apvidos uzlabot uzņēmējdarbības rezultātus.
 7. Jauniešu uzņēmējdarbība: Attīstītas jauniešu uzņēmējdarbības un pārrobežu sadarbības prasmes, atbalstot jauniešu uzņēmumu izveidi, kas orientēti uz digitāliem pakalpojumiem, produktiem un risinājumiem.
 8. Sadarbība ar universitātēm: Veiksmīgi savienoti Baltijas jūras reģiona uzņēmumi ar universitātēm, pētniecības institūtiem un pētniecības infrastruktūru, lai turpmāk sadarbotos un rastu risinājumus  specifiskas problēmas produktu attīstībā.
 9. Uzņēmējdarbība mākslā un amatniecībā: Veicināta uzņēmējdarbība un uzņēmumu veidošana mākslas un mūsdienu amatniecības nozarē.
 10. Dizaina popularizēšana: Veicināta politika, lai popularizētu dizainu kā uz lietotāju orientētu inovāciju instrumentu.
 11. IKT prasmes: Veicināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju prasmju apguve maziem un vidējiem uzņēmumiem lauku apvidos, palīdzot tiem izmantot digitālā vienotā tirgus iespējas.
 12. Klasteru politika: Uzlabota klasteru politikas ieviešana un to koordinācija ar citām politikām RIS3 (Viedās specializācijas stratēģijas) ietvaros, veicinot izaugsmi un darba vietu radīšanu.
 13. Pilsētvides attīstība: Izstrādātas rekomendācijas pilsētvides un biznesa attīstībai, efektīvi izmantojot pilsētas resursus ar jaunām plānošanas metodēm un sadarbības pieeju.

Šīs darbības 20 gadu laikā ne tikai ir stiprinājušas mūsu ekonomisko izaugsmi, bet arī attīstījušas konkurētspēju starptautiskajā tirgū. Ar skatu uz nākotni un tās izaicinājumiem, kopīgiem spēkiem turpināsim veidot labvēlīgu vidi uzņēmējdarbībai un inovācijām, lai Latvijas ekonomika attīstītos un piedzīvotu ilgtspējīgu izaugsmi visā Baltijas jūras reģionā!


Rakstu sagatavoja:
Linda Ermiča
vecākā eksperte
VARAM
Attīstības instrumentu departaments
Teritoriālās sadarbības nodaļa